Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7414/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2932/HQBD-GSQL ngày 19/11/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc thực hiện công văn số 6644/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2018 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đơn vị kiểm tra chất lượng nhà nước:

Khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan quy định: “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.”

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của (có hiệu lực từ ngày 29/10/2018) đã bãi bỏ Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bãi bỏ quy định về cấp và nộp Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan và Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT nêu trên thì đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 29/10/2018, người khai hải quan không phải nộp Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu cho cơ quan hải quan. Do vậy, cơ quan hải quan sẽ không yêu cầu nộp Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu được cấp trước ngày 29/10/2018 để thực hiện thủ tục đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 29/10/2018.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 29/10/2018 thì đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu của cơ quan kiểm tra là Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan.

Do vậy, đối với các lô hàng được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 29/10/2018 đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT.

2. Về việc thực hiện lấy mẫu để giám định, kiểm tra thực tế:

- Việc kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu của cơ quan hải quan thực hiện theo quy định tại điều 31, 33 và 34, Luật Hải quan, không phải là hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng phế liệu nhập khẩu theo hình thức, mức độ và tỷ lệ kiểm tra theo quy định pháp luật hải quan và hướng dẫn của ngành.

- Đối với các vướng mắc trong quá trình lấy mẫu của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp phản ánh về các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ghi nhận báo cáo về Tổng cục Hải quan để tổng hợp kiến nghị chung.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 7414/TCHQ-GSQL năm 2018 về nhập khẩu phế liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 7414/TCHQ-GSQL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/12/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Mai Xuân Thành
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/12/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản