Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mai Thanh
(Đ/c: Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định)

Trả lời công văn số 08/ĐĐN/MT ngày 20/11/2018 của Công ty TNHH Mai Thanh về vướng mắc nhập khẩu phế liệu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Nội dung công văn số 08/ĐĐN/MT của Công ty liên quan đến nội dung vướng mắc tại công văn số 4321/TCMT-QLCT ngày 09/11/2018 của Tổng cục Môi trường nên đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn. Cơ quan hải quan sẽ có ý kiến cụ thể trên cơ sở ý kiến trả lời của cơ quan quản lý chuyên ngành là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT: Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3928/GSQL-GQ1 năm 2018 về nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3928/GSQL-GQ1
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/12/2018
  • Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Người ký: Vũ Lê Quân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/12/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản