Hệ thống pháp luật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3851/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu phế liệu giấy

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương.
(Đ/c: 378/18 khu phố 3, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương)

Trả lời công văn số 031/2018/CV-ĐTBD ngày 26/11/2018 của Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương về thủ tục nhập khẩu mặt hàng phế liệu giấy, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan quy định: “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác.”

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của (có hiệu lực từ ngày 29/10/2018) đã bãi bỏ Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bãi bỏ quy định về cấp và nộp Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu cho cơ quan hải quan để thông quan lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan và Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT nêu trên thì đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 29/10/2018, người khai hải quan không phải nộp Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu cho cơ quan hải quan. Do vậy, cơ quan hải quan sẽ không căn cứ Thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu được cấp trước ngày 29/10/2018 để thực hiện thủ tục đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 29/10/2018.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 29/10/2018 thì đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của lô hàng phế liệu của cơ quan kiểm tra là Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất cho cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan.

Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với lô hàng phế liệu giấy nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình Dương biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Sở TNMT tỉnh Bình Dương (để phối hợp)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3851/GSQL-GQ1 năm 2018 về thủ tục nhập khẩu phế liệu giấy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3851/GSQL-GQ1
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/11/2018
  • Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan
  • Người ký: Âu Anh Tuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/11/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản