×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11503/CT-TTHT
V/v đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
(Địa chỉ: Khu Văn phòng số 65 Cảm Hội, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội - Mã số thuế: 0104979904)

Trả lời công văn số 0303/2020/CV-VPS ngày 03/3/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS về đăng ký sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính;

- Theo hướng dẫn tại văn bản số 1980/TCT-TNCN ngày 08/6/2010 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Thông tư số 37/2010/TT-BTC , Cục Thuế TP Hà Nội thông báo:

1) Chấp thuận để Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS được sử dụng 01 mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tại Thành phố Hà Nội (Theo mẫu tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính) thay thế mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính phát hành và có hiệu lực kể từ ngày ban hành công văn này.

2) Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS có trách nhiệm phát hành, quản lý, sử dụng 01 mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên và thanh quyết toán số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính phát hành với Cục Thuế TP Hà Nội theo đúng quy định và thực hiện báo cáo hàng quý theo Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT8;
- Lưu: VT, TTHT(2)

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ C
ỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Tiến Trường