Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là Kỳ thi) diễn ra từ ngày 09/8/2020 đến ngày 10/8/2020 với mục đích xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, cung cấp thông tin tin cậy phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và là một trong các căn cứ tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp. Để Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020 triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, chịu trách nhiệm chung về Kỳ thi và những nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đến 100% cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

b) Chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020; tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các đơn vị có học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với thực tế của địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại tỉnh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kỳ thi bao gồm: đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; phân tích dữ liệu về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh của địa phương; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định pháp luật và đạt chất lượng cao nhất.

d) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi; bố trí điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh; tập huấn đầy đủ nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi tới tất cả các đối tượng có liên quan.

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh ở tất cả các điểm thi; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối tại các điểm thi. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại khó khăn.

e) Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi bảo đảm Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật; ngăn chặn hiệu quả, không được để xảy ra gian lận, tiêu cực, vi phạm Quy chế, quy định pháp luật.

2. Công an tỉnh: Lập kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tại các địa điểm: Tổ chức thi, in sao và vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi, nơi bảo quản đề thi, bài thi; tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện in, máy photocopy, quản lý thông tin liên lạc…; tuyệt đối không để diễn ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

3. Thanh tra tỉnh: Tổ chức các đoàn thanh tra Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ đảm bảo Kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trung thực, khách quan; không để xảy ra tiêu cực, vi phạm quy chế thi và quy định pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; quản lý thông tin liên lạc kịp thời, chặt chẽ.

b) Chỉ đạo Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông, tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh kịp thời, chính xác, đến tận tay đối tượng, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn.

5. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo doanh nghiệp vận tải và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn việc vận chuyển đề thi, bài thi; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn giao thông, giao thông thông suốt, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới Kỳ thi.

6. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong tỉnh xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phục vụ Kỳ thitốt nhất.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức Kỳ thi, trình UBND tỉnh.

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng tham gia đảm bảo tốt nhất về an ninh trật tự, an toàn cháy nổ tại các đơn vị đặt địa điểm thi.

9. Công ty Điện lực Hưng Yên: Bảo đảm cung cấp điện ổn định, không được để mất điện tại địa điểm in sao đề thi, các địa điểm coi thi, quản lý bảo quản đề thi, bài thi và địa điểm chấm thi.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng quy chế, khách quan, trung thực, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

b) Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối các điểm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in, máy photocopy trên địa bàn.

c) Tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ coi thi tham gia Kỳ thi tại địa phương. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại khó khăn.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi.

b) Hướng dẫn các đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền về kỳ thi để đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ các quy định pháp luật và kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại địa phương; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc tổ chức Kỳ thi. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại khó khăn.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Định hướng công tác tuyên truyền về Kỳ thi; nắm bắt kịp thời, nhanh, chính xác dư luận về Kỳ thi và phản ánh đến cấp có thẩm quyền những vấn đề dư luận băn khoăn để kịp thời xử lý ngay theo đúng quy định pháp luật.

14. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền về Kỳ thi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ, hỗ trợ Kỳ thi; chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi tốt nhất.

15. Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc mọi mặt nhiệm vụ của Kỳ thi theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

16. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân liên quan đảm bảo mọi công việc, từng nội dung, công đoạn, các khâu công tác của Kỳ thi từ quá trình chuẩn bị, trong Kỳ thi và kết thúc Kỳ thi, công bố kết quả thi... phải được giao cụ thể, chi tiết cho từng cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm phối hợp và đảm bảo không có nhiệm vụ nào không có người chịu trách nhiệm để tất cả tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi với trách nhiệm cao nhất, góp phần vào thành công tốt đẹp của Kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng