Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1548/GDĐT-VP
Về triển khai mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, các Trung tâm GDNN-GDTX.

Căn cứ Công văn số 805/QLCL-QLT ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v sử dụng mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX và Trung tâm GDNN-GDTX:

1. Triển khai Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học, cao đẳng theo mẫu thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Công văn số 805/QLCL-QLT (đính kèm) để thí sinh chủ động chuẩn bị hồ sơ đăng ký (có th tự in hoặc mua sẵn nhưng phải đảm bảo đúng mẫu, đúng với hướng dẫn in đính kèm theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Các nhà trường, giáo viên chủ nhiệm tổ chức hướng dẫn cho thí sinh ghi đúng và đầy đủ thông tin, tránh các sai sót dẫn đến ảnh hưởng tới quyền lợi của thí sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc “để báo cáo”;
- P.KT&KĐCLGD, P.GDTrH, P.GDTX;
- Lưu: VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1548/GDĐT-VP về triển khai mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 1548/GDĐT-VP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 31/05/2020
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/05/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản