Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/SGDĐT-KTKĐ
V/v hướng dẫn họp cha mẹ học sinh để phổ biến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học (có cấp cao nhất là cấp trung học phổ thông);
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Hiệu trưởng trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đến cha mẹ học sinh và học sinh như sau:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học (có cấp cao nhất là cấp trung học phổ thông), Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng trường có phân hiệu Bổ túc văn hóa (gọi tắt các đơn vị) và giáo viên chủ nhiệm lớp 12 phải tập hợp và nghiên cứu kỹ các văn bản:

1. Các Quyết định, Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, cụ thể:

- Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi);

- Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);

- Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

- Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021;

2. Các phụ lục của Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL:

- Phụ lục VIII: Mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng.

- Phụ lục IX: Mẫu phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

II. NỘI DUNG HỌP CHA MẸ HỌC SINH VÀ HỌC SINH

1. Tuyên bố lý do. Phân công thư ký ghi biên bản buổi họp và cho Cha mẹ hoặc người giám hộ ghi thông tin và ký tên vào Danh sách Cha mẹ học sinh tham dự họp với các cột, mục sau:

(1) Số thứ tự;

(2) Họ và tên Cha mẹ/Người giám hộ học sinh;

(3) Họ và tên học sinh;

(4) Số điện thoại Cha mẹ/Người giám hộ;

(5) Chữ ký Cha mẹ/Người giám hộ học sinh có mặt dự họp;

(6) Ghi chú.

2. Triển khai những điểm cơ bản nhất liên quan đến thí sinh trong Quy chế thi, đồng thời phân tích sâu hơn từng vấn đề như:

- Đối tượng dự thi (sẽ thi ở nhóm nào, địa điểm nào?)

- Bài thi và lịch thi (cách chọn sao cho phù hợp và hiệu quả, ảnh hưởng ra sao đến khả năng làm bài của thí sinh,...). Chú ý nhấn mạnh hướng dẫn cách đăng ký và tư vấn kỹ cách chọn lựa 01 bài thi tổ hợp để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng phù hợp với khả năng của học sinh. Chú ý các mốc thời gian quan trọng để thực hiện đúng lịch.

- Trách nhiệm của thí sinh trong việc: đăng ký dự thi, chuẩn bị hồ sơ, kiểm tra hồ sơ nhân thân, kiểm dò và ký xác nhận thông tin đã nhập, ghi nhớ thông tin cá nhân được cấp (mail, password,...), thực hiện quy định trong phòng thi, chịu trách nhiệm khi thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả thi, chịu trách nhiệm thực hiện đúng lịch làm việc,...

3. Hướng dẫn kỹ về hồ sơ thí sinh, các điều kiện dự thi của thí sinh, điểm ưu tiên, khuyến khích (có tóm tắt ở phía sau mẫu Phiếu đăng ký dự thi). Phổ biến về các trường hợp được miễn thi bài thi ngoại ngữ (không thi môn ngoại ngữ hoặc đăng ký miễn để chỉ dùng cho xét tốt nghiệp và thi ngoại ngữ để dùng xét tuyển đại học), miễn thi tất cả các bài thi, được xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng Quy chế thi.

4. Hướng dẫn việc đăng ký các nguyện vọng, mã trường, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành, mã tổ hợp xét tuyển trên cơ sở tham khảo Đề án tuyển sinh đăng tại trang tuyển sinh của các trường liên quan. Chú ý: không nên tham khảo các trang thông tin không chính thức; chú ý các sự thay đổi (nếu có) của các trường, ngành, mã ngành mà thí sinh đăng ký;...

5. Đọc và phân tích toàn văn Điều 53. Xử lý các cá nhân tham gia tổ chức thi và các cá nhân liên quan vi phạm Quy chế thi và Điều 54. Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi của Quy chế thi (chú ý bổ sung các nội dung của Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT). Từ đó khuyến cáo cha mẹ và học sinh cần tránh những hành vi để không vi phạm Quy chế thi. Lưu ý thí sinh tuyệt đối không mang tài liệu, thiết bị bị cấm và điện thoại di động khi đi thi (chú ý việc mang điện thoại di động vào phòng thi bị phát hiện sẽ xử lí, bất kể đã tắt nguồn hoặc không sử dụng,...)

6. Hướng dẫn cách tính điểm xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Lưu ý: về điểm liệt của bài thi và môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 1,0 (một) điểm; tránh học và thi lệch các bài thi do tỷ lệ điểm thi hệ số x7, điểm trung bình cả năm có hệ số x3; không trả lời đại khái, trả lời cho xong ở các bài thi tổ hợp vì có thể bị điểm liệt hoặc không đủ điểm xét tốt nghiệp; chú ý học sinh không nên chủ quan khi đã biết kết quả thi năng lực trước khi thi tốt nghiệp THPT,…

7. Lưu ý và phân tích chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

8. Hướng dẫn về việc thay đổi nguyện vọng của thí sinh: mỗi thí sinh có 3 lần thay đổi sau khi có kết quả thì (3 lần lưu thay đổi); phân tích điểm mạnh, điểm yếu của sự thay đổi này; học sinh có thể làm trực tiếp trên mạng (sử dụng máy vi tính kết nối internet bằng dây cáp) nếu thay đổi nguyện vọng không lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký; chú ý việc thay đổi số nguyện vọng lớn hơn số đã đăng ký hoặc thay đổi các nội dung khác phải thực hiện qua phụ lục 2 và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu,....

9. Chú ý sự chuẩn bị về sức khỏe, tâm lý, phân phối thời gian ôn tập, nghỉ ngơi hợp lý, động viên để học sinh an tâm và làm bài thi hiệu quả. Lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của cha mẹ, học sinh liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

10. Cung cấp cho cha mẹ học sinh và học sinh số điện thoại (hoặc địa chỉ Email) của giáo viên chủ nhiệm để có thể giúp tư vấn riêng cho từng cha mẹ.

Các đơn vị tổ chức tập huấn cho giáo viên và giáo viên chủ nhiệm lớp 12 nắm vững các quy định để hướng dẫn chính xác và đầy đủ cho cha mẹ và học sinh về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Các Phòng, Ban Sở GDĐT;
- Lưu: VP, KTKĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 1145/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn họp cha mẹ học sinh để phổ biến về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 1145/SGDĐT-KTKĐ
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/04/2021
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Lê Hoài Nam
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản