Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 924/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019, XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2018-2019 VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019-2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi);

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 671/TTr-SGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Phương án và kế hoạch thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018-2019 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020”. Nội dung chi tiết Phương án và Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các trường đại học - cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công và các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thông tin và truyền thông, Y tế, Văn hóa-Thể thao; Giám đốc Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông tỉnh, Điện lực tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TTr.TU; TTr.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- CVP.UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

PHƯƠNG ÁN VÀ KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2018-2019 VÀ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN - KẾ HOẠCH

1. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng;

2. Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở;

3. Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

4. Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

5. Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;

6. Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

7. Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 6 tháng 3 năm 2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

8. Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là quy chế thi);

9. Công văn số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019;

10. Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 9 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về về khung kế hoạch, thời gian của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019;

II. YÊU CẦU CHUNG

1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng;

2. Tiếp tục duy trì, ổn định công tác tổ chức các Kỳ thi như năm 2018. Tạo mọi điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh; bảo đảm nghiêm túc, an toàn theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Bố trí các điểm thi hợp lý, huy động tổng hợp các nguồn lực trên địa bàn để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đi thi và cán bộ giáo viên (đặc biệt là cán bộ giáo viên các trường ĐH-CĐ) tham gia thực thi nhiệm vụ tại các điểm thi trong tỉnh;

4. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS năm 2018-2019, Tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 bảo đảm nghiêm túc, công bằng, khách quan đúng quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

Năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia để lấy kết quả thi xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; cung cấp dữ liệu làm cơ sở để tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

1. Bài thi, môn thi, hình thức thi và lịch thi

a) Bài thi, môn thi

- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học - viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT - viết tắt là KHXH).

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn đăng ký dự thi cả 02 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 02 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 02 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 01 trong 02 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh GDTX có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng điểm bài thi này xét tuyển sinh Đại học-Cao đẳng-Trung cấp (ĐH-CĐ-TC); không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.

b) Hình thức thi

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm).

- Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

2. Ngày thi: 25, 26, 27/06/2019 (thi theo lịch thi của Bộ GDĐT)

3. Địa điểm đăng ký dự thi

- Mỗi trường THPT, TT GDTX (gọi là trường phổ thông) là một điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

- Thời gian thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi và các trường nhập dữ liệu của thí sinh lên hệ thống Quản lý thi của Bộ GDĐT là từ 01/04/2019 đến 20/4/2019 (Sau ngày 20/4/2019, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký).

- Thí sinh tự do đang công tác tại các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn tỉnh có thể ĐKDT tại các trường phổ thông gần doanh trại hoặc gần nơi cư trú ở các huyện, thành phố trong tỉnh.

4. Tổ chức hội đồng thi, điểm thi

a) Thành lập Hội đồng thi: Hội đồng thi THPT quốc gia tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mã số là 52; Hội đồng thi do Sở GDĐT chủ trì phối hợp với các trường Đại học - Cao đẳng do Bộ GDĐT phân công để tổ chức coi thi; công tác chấm thi môn Ngữ văn do Sở GDĐT chủ trì, chấm các bài thi trắc nghiệm do các trường Đại học thực hiện. Công tác tổ chức thi được tăng cường sự giám sát của các trường đại học, của cán bộ công an và hệ thống camera.

- Dự kiến Hội đồng có 12011 thí sinh dự thi. Trong đó dự kiến số thí sinh đã dự thi để xét ĐH-CĐ là 415, số học sinh dự thi để xét tốt nghiệp là 11596.

b) Địa điểm thi: để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi thi và cán bộ giảng viên Đại học - Cao Đẳng tham gia coi thi, toàn tỉnh sẽ thành lập 19 điểm thi đặt tại các trường THPT và THCS ở trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Danh sách các điểm thi THPT quốc gia năm 2019

Stt

Điểm thi

Học sinh dự thi

Số phòng thi dự kiến

Thành phố Vũng Tàu

129

1

THCS Nguyễn Văn Linh

THPT chuyên Lê Quý Đôn; THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Việt Mỹ

34

2

THPT Vũng Tàu

THPT Vũng Tàu; THPT Đinh Tiên Hoàng; THPT Lê Hồng Phong; THPT Song Ngữ.

32

3

THPT Đinh Tiên Hoàng

29

4

THPT Nguyễn Huệ

THPT Nguyễn Huệ; THPT Nguyễn Thị Minh Khai; TTGDTX Vũng Tàu.

34

Thành phố Bà Rịa

83

5

THPT Châu Thành

THPT Châu Thành; Học viện Anh quốc; TS tự do đã TN THPT.

34

6

THPT Bà Rịa

THPT Bà Rịa; TT GDTX Đất Đỏ.

26

7

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; TTGDTX tỉnh BR-VT.

23

Thị Xã Phú Mỹ

63

8

THPT Trần Hưng Đạo

THPT Trần Hưng Đạo; TTGDTX Phú Mỹ.

29

9

THPT Phú Mỹ

THPT Phú Mỹ; THPT Hắc Dịch.

34

Huyện Châu Đức

83

10

THPT Ngô Quyền

THPT Ngô Quyền; Phổ thông DTNT; TTGDTX Châu Đức.

25

11

THPT Nguyễn Du

THPT Nguyễn Du; THPT Nguyễn Văn Cừ.

27

12

THPT Nguyễn Trãi

THPT Nguyễn Trãi; THPT Trần Phú.

31

Huyện Long Điền

59

13

THPT Trần Văn Quan

THPT Trần Văn Quan; THPT Trần Quang Khải; TTGDTX Long Điền.

28

14

THPT Minh Đạm

THPT Minh Đạm; THPT Long Hải-Phước Tỉnh.

31

Huyện Đất Đỏ

29

15

THPT Dương Bạch Mai

THPT Dương Bạch Mai; THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ).

29

Huyện Xuyên Mộc

64

16

THPT Xuyên Mộc

THPT Xuyên Mộc; THPT Bưng Riềng.

25

17

THPT Phước Bửu

THPT Phước Bửu; THPT Hòa Hội.

22

18

THCS Phước Bửu

THPT Hòa Bình; TTGDTX Xuyên Mộc.

17

Huyện Côn Đảo

4

19

THPT Võ T.Sáu (CĐ)

THPT Võ Thị Sáu-Côn Đảo; TTGDTX Côn Đảo.

4

 

Tổng cộng:

514

5. Công tác in sao đề thi; giao nhận đề thi, bài thi

Toàn tỉnh tổ chức 01 Hội đồng in sao đề thi và 07 tổ công tác giao nhận đề thi - bài thi (ứng với 07 huyện, thị xã, thành phố trừ Côn Đảo) hoạt động dưới sự giám sát, bảo vệ chặt chẽ của công an PA 03.

Hội đồng in sao đề thi THPT quốc gia đặt tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Toàn bộ thành viên của Hội đồng in sao đề thi được cách ly triệt để 03 vòng độc lập theo Quy chế thi.

Hội đồng in sao đề thi có trách nhiệm in sao đề thi và bàn giao đề thi (đã niêm phong) theo từng ngày thi cho tổ công tác giao nhận đề thi.

Vào những ngày thi, 04 tổ công tác giao nhận đề thi - bài thi có mặt tại Hội đồng in sao đề thi từ 4 giờ sáng để nhận đề thi của ngày, vận chuyển đến các điểm thi theo sự phân công và nhận bài thi của ngày về bàn giao cho Ban thư ký của Hội đồng thi.

6. Dự kiến huy động số cán bộ coi thi, công an, nhân viên y tế, ô tô phục vụ

Cán bộ coi thi là giáo viên của tỉnh

Cán bộ coi thi là Giảng viên ĐH-CĐ

Cán bộ công an giám sát

Nhân viên y tế

Xe ô tô biển xanh phục vụ giao nhận đề thi, bài thi

Ghi chú

820

536

80

21

07

Đến 07 Huyện, TX, TP

7. Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ kỳ thi

- Sở GDĐT chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan để chuẩn bị đầy đủ kinh phí, phương tiện, thiết bị; ổn định điện lưới bảo đảm cung cấp điện liên tục trong những ngày thi; bảo đảm tốt an ninh trật tự, ở các điểm thi để Kỳ thi diễn ra an toàn theo đúng yêu cầu của Bộ GDĐT.

- Các đơn vị có thí sinh dự thi chủ động tham mưu với UBND huyện, thị xã, thành phố để có sự hỗ trợ, chuẩn bị CSVC điều kiện ăn ở, phương tiện di chuyển cho cán bộ coi thi đến từ các trường Đại học - Cao đẳng.

IV. XÉT TỐT NGHIỆP THCS NĂM 2018-2019, TUYỂN SINH MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

1. Xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập các Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho từng trường THCS trên địa bàn; tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS và cấp giấy chứng nhận TN THCS tạm thời như sau:

a) Đối với học sinh THCS:

- Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp một lần;

- Thời gian thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 20/5/2019.

b) Đối với học viên học theo chương trình vừa làm vừa học (GDTX) xét công nhận tốt nghiệp hai đợt:

- Đợt I: Từ ngày 15/5/2019 đến ngày 20/5/2019.

- Đợt II: Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 22/12/2019 (cho cả học sinh THCS chưa được công nhận tốt nghiệp THCS và đã tham gia học lại chương trình vừa làm vừa học.

Phòng GDĐT tổng hợp kết quả, báo cáo danh sách tốt nghiệp và đề xuất số lượng phôi bằng THCS cần cung cấp cho đợt I trước ngày 15/08/2019.

2. Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020

Các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt để thực hiện và báo cáo về Sở GDĐT trước 15/05/2019.

Phương án tuyển sinh cần chú ý các yêu cầu sau:

- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và phụ huynh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

- Tổ chức phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học tránh tình trạng quá tải ở một số trường.

- Chỉ đạo các trường thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và kết quả tuyển sinh.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; giảm số học sinh trái tuyến, cố gắng phấn đấu thực hiện sĩ số học sinh theo Điều lệ; có phương án giảm bớt chỉ tiêu đối với những trường có số lớp quá lớn.

- Đối với lớp 6 nguồn: Căn cứ vào nguyện vọng của phụ huynh và học sinh và tình hình thực tế ở địa phương, các phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh, lập phương án xét tuyển học sinh phù hợp với tình hình thực tế. Nếu số dự tuyển lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu, phòng GDĐT lập phương án xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực học sinh, báo cáo Sở GDĐT để được hướng dẫn trước khi trình UBND huyện, thành phố phê duyệt để thực hiện.

- Công tác tuyển sinh hoàn thành trước ngày 31/7/2019.

V. THI TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP 10 THPT

1. Kỳ thi tuyển vào lớp 10 chuyên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

- Tổ chức Kỳ thi tuyển riêng tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

- Ngày thi: 30, 31/5 và 01/06/2019.

- Tuyển sinh các lớp chuyên: Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn và tiếng Anh (không tuyển sinh lớp cận chuyên).

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

Lớp

Chuyên Toán

Chuyên Vật Lý

Chuyên Hóa

Chuyên Sinh

Chuyên Tin học

Chuyên Văn

Chuyên T. Anh

Tổng cộng

03 lớp

01 lớp

02 lớp

01 lớp

01 lớp

01 lớp

03 lớp

12 lớp

Số hs

90 hs

30 hs

60 hs

25 hs

25 hs

30 hs

90 hs

350 hs

- Bài thi: Thí sinh dự thi 4 bài thi độc lập gồm các bài thi môn Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và môn chuyên (do học sinh đăng ký một trong các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngữ Văn, tiếng Anh). Trong đó bài thi môn chuyên được tính hệ số 2, các bài thi còn lại tính hệ số 1.

- Đề thi áp dụng theo hình thức tự luận với thang điểm 10. Riêng môn tiếng Anh được áp dụng kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết; Bài thi môn tiếng Anh chuyên (thi vào lớp chuyên tiếng Anh) có thêm phần thi nói theo hình thức độc thoại với thời lượng 05 phút/thí sinh (thí sinh có 03 phút chuẩn bị và 02 phút ghi âm phần trình bày).

- Địa bàn tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc tốt nghiệp THCS ở ngoài tỉnh nhưng có hộ khẩu cùng với bố hoặc mẹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Công tác tổ chức đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi, xét trúng tuyển thực hiện theo Quy chế thi và văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Sở GDĐT. Thời gian tuyển sinh hoàn thành trước ngày 12/06/2019.

2. Kỳ thi tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập

- Ngày thi: ngày 12, 13/6/2019.

- Bài thi: Thí sinh dự thi 3 bài thi độc lập gồm bài thi môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Trong đó, bài thi môn Ngữ văn và Toán được tính hệ số 2, bài thi môn tiếng Anh tính hệ số 1.

- Đề thi áp dụng theo hình thức tự luận với thang điểm 10. Riêng môn tiếng Anh kết hợp giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết;

- Địa bàn tuyển sinh: các trường THPT tuyển học sinh tốt nghiệp THCS (hoặc học sinh có hộ khẩu) trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố với trường THPT.

Ghi chú: Thí sinh có hộ khẩu ở vùng giáp ranh giữa các huyện, TP được chọn nơi đăng ký dự thi phù hợp với hoàn cảnh của gia đình.

-Tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập cho 26 trường:

Stt

Huyện/Tx/Tp

Trường THPT tổ chức thi tuyển

 

1. TP. Vũng Tàu

1

1

THPT Vũng Tàu

2

2

THPT Nguyễn Huệ

3

3

THPT Đinh Tiên Hoàng

4

4

THPT Trần Nguyên Hãn

 

2. TP. Bà Rịa

5

1

THPT Châu Thành

6

2

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

7

3

THPT Bà Rịa

 

3. Huyện Châu Đức

8

1

THPT Trần Phú

9

2

THPT Nguyễn Du

10

3

THPT Nguyễn Trãi

11

4

THPT Nguyễn Văn Cừ

12

5

THPT Ngô Quyền

 

4. Huyện Xuyên Mộc

13

1

THPT Xuyên Mộc

14

2

THPT Hòa Hội

15

3

THPT Phước Bửu

16

4

THPT Hòa Bình

17

5

THPT Bưng Riềng

 

5. Huyện Long Điền

18

1

THPT Trần Văn Quan

19

2

THPT Long Hải Phước Tỉnh

20

3

THPT Trần Quang Khải

21

4

THPT Minh Đạm

 

6. Huyện Đất Đỏ

22

1

THPT Võ Thị Sáu - Đất Đỏ

23

2

THPT Dương Bạch Mai

 

7. Thị xã Phú Mỹ

24

1

THPT Phú Mỹ

25

2

THPT Trần Hưng Đạo

26

3

THPT Hắc Dịch

- Công tác tổ chức đăng ký dự thi, coi thi, chấm thi, xét trúng tuyển thực hiện theo Quy chế thi và văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Sở GDĐT.

- Thời gian tuyển sinh hoàn thành trước ngày 31/07/2019.

- Dự kiến số cán bộ giáo viên, công an, nhân viên y tế cần huy động trong kỳ thi tuyển sinh:

Số điểm thi Tuyển sinh lớp 10 chuyên và THPT

Cán bộ, giáo viên, nhân viên THPT

Cán bộ, giáo viên THCS

Cán bộ công an

Nhân viên y tế

27

720

640

81

28

3. Tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT công lập

- Học sinh là người dân tộc rất ít người được ưu tiên tuyển thẳng vào học tại trường Dân tộc nội trú của tỉnh.

- Học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tuyển thẳng vào học tại trường THPT công lập ở cùng địa phương, nơi có hộ khẩu thường trú

4. Tổ chức xét tuyển thẳng vào lớp 10: các trường thực hiện xét tuyển gồm trường PTDT Nội Trú, trường THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo), các TT GDTX huyện, thị xã, thành phố.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT, các TT GDTX thực hiện nghiêm túc Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thi, xét tốt nghiệp của Bộ GDĐT;

- Chủ trì phối hợp với các trường Đại học - Cao Đẳng được Bộ phân công tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh an toàn, đúng Quy chế;

- Tổ chức tập huấn Quy chế, nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tham gia làm công tác thi;

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi của tỉnh, thành lập Hội đồng thi cùng các Ban của hội đồng thi theo đúng cơ cấu, thành phần;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án và kế hoạch thi, xét tốt nghiệp tại các đơn vị trực thuộc; bảo đảm công tác thi, tuyển sinh, xét tốt nghiệp được thực hiện công khai, nghiêm túc và đúng Quy chế;

- Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng của tỉnh để có sự hỗ trợ cho cán bộ coi thi, học sinh tham gia đầy đủ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo với Ban chỉ đạo thi tỉnh, Bộ GDĐT; tổ chức phối hợp tốt với các cơ quan báo, đài thông tin tuyên truyền rộng rãi về kỳ thi để nhân dân và học sinh nắm rõ để thực hiện.

2. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019 và phương án kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp mầm non, tiểu học, THCS năm học 2019 - 2020 và tuyển sinh vào lớp 6 nguồn trên địa bàn;

- Thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Thành lập Ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp THCS (phổ thông và bổ túc) và tuyển sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, tuyển sinh lớp 6 nguồn của huyện, thành phố để kịp thời chỉ đạo và giám sát quá trình tổ chức thực hiện;

- Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tuyển lớp 6 nguồn và các Hội đồng xét đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS (phổ thông và bổ túc) thực hiện nghiêm túc Quy chế và phương án thi của tỉnh;

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan bảo đảm an ninh trật tự và điều kiện để tổ chức Hội đồng thi, hội đồng tuyển sinh trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ;

- Phối hợp huy động các nguồn lực, hỗ trợ thiết thực cho các điểm thi THPT quốc gia, cho học sinh thuộc gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các cán bộ coi thi đến từ các trường Đại học - Cao đẳng để có điều kiện tham gia đầy đủ kỳ thi.

3. Các phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ dạy và học; hoàn thành chương trình; kiểm tra cho điểm và đánh giá xếp loại; hoàn thiện hồ sơ học sinh, học viên theo Quy chế hiện hành.

- Tham mưu, trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt Phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS (phổ thông và bổ túc) năm học 2018 - 2019 và tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học, THCS, phương án tuyển sinh lớp 6 nguồn năm học 2019 - 2020.

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xét công nhận tốt nghiệp THCS (phổ thông và GDTX) cấp huyện, thành phố và Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS (phổ thông và GDTX) đối với các trường THCS, trung tâm GDTX thuộc địa bàn;

- Chỉ đạo các trường THCS được chọn làm địa điểm thi THPT quốc gia rà soát, dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng thi;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các trường THCS thực hiện xét tốt nghiệp THCS (phổ thông và GDTX) và cấp giấy tốt nghiệp THCS tạm thời theo đúng thời hạn quy định. Tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thành lập các Hội đồng tuyển sinh các lớp đầu cấp theo đúng kế hoạch;

- Thực hiện đề cử cán bộ, giáo viên có phẩm chất và năng lực tham gia công tác thi theo yêu cầu của Sở GDĐT.

4. Các trường THPT, TTGDTX các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện rà soát việc dạy, học, ôn tập, hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch; tổ chức hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký thi dự thi THPT, đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ theo đúng quy định;

- Tổ chức cho giáo viên, học sinh học tập Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh Đại học - CĐ năm 2019; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong các kỳ thi;

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn để có chính sách hỗ trợ thiết thực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; hỗ trợ cho cán bộ ĐH-CĐ thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

5. Các Sở, ban, ngành, địa phương

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương có phương án phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và thi tuyển sinh tại địa phương theo đúng kế hoạch;

- Các Sở, ban, ngành chức năng có liên quan như: Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Điện lực tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Giao thông vận tải, Công ty Cấp nước, Kho bạc nhà nước, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, con người, phương tiện, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu trong việc hỗ trợ cho công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019 và các kỳ thi tuyển sinh năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh được thuận lợi và an toàn tuyệt đối;

- Thủ trưởng các sở, ngành liên quan là thành viên của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, với chức năng nhiệm vụ của ngành, hỗ trợ sở Giáo dục Đào tạo tổ chức tốt các kỳ thi nêu trên.

Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ và báo cáo thường xuyên với UBND tỉnh để được chỉ đạo kịp thời./.