Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Triển khai thực hiện Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN- BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được triển khai nghiêm túc, khách quan, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những công việc trọng tâm sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan và các địa phương tham mưu, triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo đúng hướng dẫn, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên, bảo đảm thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học; tổ chức tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện các kỹ năng làm bài thi cho học sinh;

- Chủ động cập nhật đầy đủ, chính xác các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có liên quan đến các kỳ thi. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi. Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến các kỳ thi chính xác, kịp thời và giải đáp thỏa đáng những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung có liên quan;

- Chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch tuyển sinh của Ủy ban nhân dân tỉnh; cần chú ý giải quyết hợp lý những trường hợp học sinh ở các địa bàn vùng giáp ranh, lân cận;

- Có phương án cụ thể, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đoàn thể liên quan nhằm bảo đảm công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đầu cấp đạt kết quả tốt;

- Theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời chỉ đạo, sắp xếp kế hoạch học tập, giảng dạy và kết thúc năm học phù hợp;

- Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp hoặc có chỉ đạo mới của cơ quan có thẩm quyền;

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng, địa phương và đơn vị, cá nhân có liên quan xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học và ôn tập cho học sinh; chỉ đạo công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố;

- Phối hợp và hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc ít người, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa có điều kiện tham dự kỳ thi, không để học sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại;

- Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại các điểm thi, bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia công tác thi và thí sinh;

- Phối hợp và hỗ trợ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của các kỳ thi trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho các kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; đảm bảo an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong các ngày thi;

- Hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, phát hiện các các trường hợp gian lận trong thi cử.

4. Sở Giao thông Vận tải: Tạo điều kiện bảo đảm an toàn tuyệt đối việc vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi.

5. Sở Y tế

- Chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra tại các địa phương và các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi;

- Có phương đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi;

- Chỉ đạo các sở y tế kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ, giáo viên được điều động về tham gia công tác thi;

- Chỉ đạo bệnh viện cấp huyện, cấp tỉnh chứng nhận bệnh, thương chính xác và nhanh chóng cho thí sinh khi có những trường hợp bất trắc xảy ra trong quá trình thi;

- Hướng dẫn, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của ngành y tế nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của các kỳ thi;

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị y tế liên quan phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các trường đặt điểm thi trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các kỳ thi và công tác tuyển sinh; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đăng ký dự thi, công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm kinh phí đủ và kịp thời để tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh.

8. Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa: Đảm bảo cung cấp điện, nước ổn định cho các địa điểm ra đề thi, in sao đề thi, các địa điểm coi thi, chấm thi.

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi trong lực lượng thanh niên trong tỉnh; hỗ trợ các trường đặt điểm thi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

10. Các sở, ngành và đoàn thể liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức các kỳ thi; thực hiện tốt những nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị trong công tác phối hợp tổ chức các kỳ thi.

Các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành và đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Khánh Hòa;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Cty CP: Điện lực KH; CT nước KH;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NL, HN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 09/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và tuyển sinh năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  • Số hiệu: 09/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 16/04/2021
  • Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
  • Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/04/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản