Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TẠI TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

Căn cứ Quy chế Thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Để triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại tỉnh. Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp THPT đến cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi; giải đáp đầy đủ, kịp thời băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân liên quan đến Kỳ thi.

b) Chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021; tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục có học viên giáo dục thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với thực tế của địa phương.

c) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi tại tỉnh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng Quy chế thi bao gồm: Tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

d) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi; bố trí điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh.

đ) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các điểm thi chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi; có phương án bố trí điểm thi dự phòng và lực lượng cán bộ dự phòng trong trường hợp cần thiết.

e) Phối hợp với các sở, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan bảo đảm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự tại các điểm thi; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi ở tất cả các điểm thi; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự Kỳ thi, không để thí sinh phải bỏ thi do khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại;

f) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo quy định bảo đảm an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm Quy chế thi.

g) Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả tổ chức Kỳ thi, báo cáo UBND

tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Công an tỉnh: Lập kế hoạch, bố trí lực lượng, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức thi, in sao và vận chuyển đề thi, coi thi, chấm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in ấn, máy photocopy; tuyệt đối không để diễn ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi làm ảnh hưởng đến kết quả thi hoặc dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

3. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa các loại dịch bệnh, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc phục vụ cho Kỳ thi.

b) Chủ trì hướng dẫn và phối hợp kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Hướng dẫn các cơ quan báo chí và chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi.

b) Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí, thông tin liên lạc liên quan đến Kỳ thi. Theo dõi chặt chẽ tình hình thông tin về kỳ thi, nhất là các thông tin trên không gian mạng; phối hợp với Công an tỉnh kịp thời có biện pháp xử lý các thông tin sai lệch về Kỳ thi.

c) Chỉ đạo Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm hạ tầng bưu chính viễn thông, tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

5. Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức Kỳ thi; thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

6. Thanh tra tỉnh: Tham gia thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

7. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo doanh nghiệp vận tải và các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn hoạt động vận chuyển, đi lại liên quan đến Kỳ thi; phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới Kỳ thi.

8. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh, an toàn tại các đơn vị đặt địa điểm thi.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Kỳ thi.

10. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền về Kỳ thi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ Kỳ thi; chỉ đạo Đoàn các cấp tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi.

11. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tăng cường đăng tải tin bài, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về Kỳ thi và tuyển sinh.

12. Công ty Điện lực tỉnh: Bảo đảm cung cấp điện ổn định cho địa điểm in sao đề thi, các điểm thi, điểm chấm thi.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện để phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Chỉ đạo việc phối hợp đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực tham gia Kỳ thi; chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho thí sinh, người nhà thí sinh, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi.

b) Phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối các điểm thi; quản lý chặt chẽ các phương tiện in ấn, máy photocopy.

14. Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tích cực, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Quốc Văn