Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TẠI TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021; phát huy kết quả đạt được trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; để Kỳ thi tại tỉnh Lào Cai diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, nhân văn, chất lượng và đúng Quy chế thi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các đơn vị, tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt những công việc trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại tỉnh Lào Cai đúng quy định tại Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý các tình huống phát sinh diễn ra trong Kỳ thi; xây dựng phương án dự phòng để xử lý các vấn đề bất thường có thể xảy ra trong quá trình tổ chức Kỳ thi.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình, kế hoạch giáo dục theo đúng kế hoạch thời gian năm học; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh đúng quy định, thực chất, phản ánh đúng chất lượng giáo dục của các nhà trường; tư vấn, ôn luyện cho học sinh một cách khoa học, hiệu quả để học sinh có kiến thức và tâm thế tham dự Kỳ thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao Hiệu trưởng/Giám đốc các trường/trung tâm chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại học tập, rèn luyện của học sinh.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi; quán triệt sâu sắc, đầy đủ Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi, đặc biệt chú trọng tập huấn kỹ lưỡng nghiệp vụ thi cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra, giám sát thi. Các trường đặt điểm thi tổ chức rà soát, bổ sung cơ sở vật chất và các điều kiện theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức Kỳ thi.

- Chỉ đạo các Ban của Hội đồng thi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, kỷ luật cao, đúng Quy chế thi.

- Tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình kịp thời cung cấp thông tin tạo niềm tin, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, nhân dân và toàn xã hội trong việc tổ chức Kỳ thi.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi, thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ tham gia các khâu trong công tác tổ chức thi và thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ.

- Là đầu mối theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị, tổng hợp kết quả, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

2. Công an tỉnh:

Lập kế hoạch, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các điểm thi, khu vực in sao đề thi, công tác vận chuyển đề thi, bài thi, khu vực chấm thi; không để diễn ra tình trạng tập trung đông người xung quanh khu vực thi hoặc áp sát phòng thi, khu vực chấm thi trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi.

3. Thanh tra tỉnh:

Cử người tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo đúng quy.

4. Sở Tài chính:

Thẩm định dự toán kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức Kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

5. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo thông suốt trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

6. Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh trong thời gian diễn ra Kỳ thi; chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, khẩu trang... sẵn sàng phục vụ Kỳ thi.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường công tác truyền thông về Kỳ thi; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đường truyền Internet; cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn, tạo thuận lợi cho thí sinh đăng ký dự thi, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển sinh và công bố kết quả thi, tuyển sinh.

8. Công ty Điện lực Lào Cai:

Bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ Kỳ thi, không để xảy ra mất điện tại khu vực thường trực Hội đồng thi, khu vực in sao đề thi, các điểm thi và khu vực chấm thi; có phương án bố trí máy phát điện dự phòng đủ công suất, đảm bảo yêu cầu có điện trở lại sau 05 phút kể từ lúc mất điện lưới (nếu xảy ra).

9. Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai:

Bảo đảm cung cấp nước ổn định trong suốt thời gian tổ chức Kỳ thi, trọng tâm là khu vực in sao đề thi, chấm thi và các điểm thi (địa điểm chính thức, địa điểm dự phòng và khu ăn nghỉ của cán bộ tham gia tổ chức thi và thí sinh dự thi).

10. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Kỳ thi, đặc biệt là những điểm mới về Kỳ thi và diễn biến của Kỳ thi.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại địa phương; bố trí, tạo điều kiện thuận lợi về việc đi lại, ăn nghỉ cho cán bộ tham gia công tác tổ chức thi, thí sinh và người thân ở tất cả các điểm thi; vận động, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi.

12. Đề nghị Tỉnh Đoàn Lào Cai:

Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai chương trình tiếp sức mùa thi để kịp thời hỗ trợ các thí sinh tham dự Kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh; Thanh tra tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Lào Cai;
- Công ty Điện lực Lào Cai;
- Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng Thị Dung