Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020;

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) diễn ra nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ dịch bệnh, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị/kinh phí từ ngân sách, bố trí nhân lực đủ tiêu chuẩn tham gia các khâu, các hoạt động phục vụ công tác thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch cho Kỳ thi, thực hiện công tác thi đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi cho toàn Ngành; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chính quyền các địa phương; thực hiện nghiêm việc in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét tốt nghiệp trung học phổ thông và cấp phát văn bằng trung học phổ thông đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Trung ương và các Bộ, ngành liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thí sinh, cán bộ và những người tham gia tổ chức Kỳ thi.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các Điểm thi thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng các quy định về Kỳ thi (thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi,...) cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết để thực hiện nghiêm túc.

- Trên cơ sở công bố kết quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phân tích dữ liệu, đối chiếu với kết quả học tập của học sinh để báo cáo, đánh giá chất lượng dạy và học của các nhà trường trên địa bàn Thành phố.

2.2. Công an thành phố Hà Nội

- Hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ thi do Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an ban hành.

- Bảo đảm an ninh cho Kỳ thi, đặc biệt công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; tổ chức bảo vệ vòng trong, vòng ngoài tại các Điểm thi, Ban In sao đề thi, Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo bài thi tự luận, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm; trực tiếp giám sát công tác in sao đề thi, chấm bài thi trắc nghiệm, giám sát nơi bảo quản đề thi và bài thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn các địa điểm tổ chức thi; phòng chống gian lận trong Kỳ thi.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đảm bảo trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm nút giao thông và các địa điểm thi trong những ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến địa điểm thi đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo lực lượng phòng cháy và chữa cháy có kế hoạch kiểm tra an toàn cháy nổ tại Ban In sao đề thi, Ban chấm thi; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có Điểm thi để kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra.

- Nắm bắt và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi trên không gian mạng.

2.3. Thanh tra thành phố Hà Nội phân công, tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

2.4. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Điểm thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

- Phối hợp xây dựng, chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; hỗ trợ, tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Bảo đảm thông tin, liên lạc, mạng internet phục vụ các hoạt động trong công tác thi. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố kết quả thi.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Kỳ thi, phản ánh kịp thời hoạt động của Kỳ thi; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và của người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

- Nắm bắt và phối hợp xử lí (nếu có) thông tin liên quan đến Kỳ thi tại Thành phố trên không gian mạng.

2.6. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu, chi tài chính theo quy định.

2.7. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo lưu thông các tuyến đường, không để xảy ra ách tắc, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến các Điểm thi thuận lợi, đúng giờ.

2.8. Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có biện pháp trực, ứng phó các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo các điều kiện về an toàn trong mùa mưa, chú ý các hiện tượng cây xanh gẫy đổ, ngập úng cục bộ, bão, lụt gây tắc đường,... tại các Điểm thi trong những ngày thi.

2.9. Tổng Công ty Điện lực Thành phố đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định phục vụ Ban In sao đề thi, các Điểm thi, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo bài thi tự luận, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm và khu vực văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo trong những ngày làm thi; có phương án dự phòng khi mất điện lưới.

2.10. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội triển khai các chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ các Điểm thi bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các địa điểm tổ chức thi.

2.11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tích cực cho Kỳ thi; bố trí lực lượng ổn định trật tự, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trước cổng trường, xung quanh khu vực Điểm thi.

- Chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã tuyên truyền vận động nhân dân nhận thức đúng về Kỳ thi; tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Kỳ thi theo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tạo điều kiện chỗ ở và đảm bảo an toàn cho thí sinh về dự thi.

3. Thủ trưởng Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020 và Hội đồng thi có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các đơn vị có tên trong Chỉ thị;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, TTXVN-PX HN;
- VPUB: CVP, các Phó Chánh Văn phòng;
KGVX, NC, TKBT, HCTC, QTTV, TTTHCB;
- Lưu: VT, KGVX

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung