Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1730/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 06 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tại Tờ trình số 57/TTr-SGD&ĐT ngày 09/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 như sau:

1. Thời gian thi, lịch thi, bài thi:

- Thời gian thi: 02 ngày (ngày 09/8/2020 và ngày 10/8/2020).

- Lịch thi, bài thi: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hướng dẫn chi tiết.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo thi:

- Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện.

3. Thành lập Hội đồng thi và các Điểm thi:

3.1. Hội đồng thi: toàn tỉnh thành lập 01 Hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng.

3.2. Điểm thi: Tổ chức 18 Điểm thi để triển khai công tác coi thi đặt tại 09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (có danh sách các điểm thi kèm theo).

3.3. Nơi đăng ký dự thi và địa điểm dự thi:

a) Nơi đăng ký dự thi:

- Người học xong chương trình THPT trong năm 2020: đăng ký dự thi tại trường/trung tâm nơi bản thân đã học lớp 12.

- Người đã học xong chương trình THPT trước năm 2020 nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT: đăng ký dự thi tại các trường THPT tại địa bàn cư trú.

- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh: đăng ký dự thi tại trường THPT số 1 các huyện, thị xã và Trường THPT Chuyên, THPT số 1, số 2, số 3 thành phố Lào Cai.

b) Địa điểm dự thi:

- Người học xong chương trình THPT trong năm 2020 và người đã học xong chương trình THPT trước năm 2020 nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT: dự thi tại các Điểm thi thuộc huyện, thị xã, thành phố theo địa bàn cư trú.

- Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh: dự thi tại 04 điểm thi đặt tại thành phố Lào Cai.

4. Thành lập các Ban của Hội đồng thi:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các Ban của Hội đồng thi và Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi.

5. Thanh tra thi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các Đoàn thanh tra độc lập tiến hành thanh, kiểm tra việc tổ chức kỳ thi THPT tại các địa phương. Địa phương có trách nhiệm phối hợp để đảm bảo công tác thanh tra diễn ra theo đúng kế hoạch, khoa học và hiệu quả.

- Chánh Thanh tra tỉnh thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (QĐ);
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh ;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH1, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai)

TT

Tên điểm thi

Địa điểm

Địa chỉ

Số thí sinh

(dự kiến)

Số phòng thi

(dự kiến)

Số phòng chờ thi

Số phòng hiện có

1

Điểm thi số 1 huyện Bảo Thắng

Trường THPT số 1 huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

533

23

2

30

2

Điểm thi số 2 huyện Bảo Thắng

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Thắng

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

260

11

1

12

3

Điểm thi số 1 huyện Bảo Yên

Trường THPT số 1 huyện Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên

510

22

2

26

4

Điểm thi số 2 huyện Bảo Yên

Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Bảo Yên

Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên

230

10

2

14

5

Điểm thi số 1 huyện Bát Xát

Trường THPT số 1 huyện Bát Xát

Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

350

15

2

18

6

Điểm thi số 2 huyện Bát Xát

Trường THCS thị trấn Bát Xát

Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát

253

11

1

12

7

Điểm thi số 1 huyện Bắc Hà

Trường THPT số 1 huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

260

11

2

21

8

Điểm thi số 2 huyện Bắc Hà

Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Bắc Hà

Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

219

10

2

14

9

Điểm thi số 1 thành phố Lào Cai

Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai

Phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai

561

24

5

30

10

Điểm thi số 2 thành phố Lào Cai

Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai

Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai

478

21

2

24

11

Điểm thi số 3 thành phố Lào Cai

Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai

Phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai

434

19

2

21

12

Điểm thi số 4 thành phố Lào Cai

Trường THPT Chuyên

Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai

420

18

2

24

13

Điểm thi số 1 huyện Mường Khương

Trường THPT số 1 huyện Mường Khương

Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

300

13

2

18

14

Điểm thi số 2 huyện Mường Khương

Trường PTDTNT THCS & THPT huyện M. Khương

Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

155

7

2

10

15

Điểm thi thị xã Sa Pa

Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa

Phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa

410

17

2

19

16

Điểm thi huyện Si Ma Cai

Trường THPT số 1 huyện Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai

300

13

2

17

17

Điểm thi số 1 huyện Văn Bàn

Trường THPT số 1 huyện Văn Bàn

Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

510

22

1

23

18

Điểm thi số 2 huyện Văn Bàn

Trường PTDTNT THCS & THPT huyện Văn Bàn

Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

297

13

1

14

Tổng số

6.480

280

35

347

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1730/QĐ-UBND về phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

  • Số hiệu: 1730/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/06/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
  • Người ký: Hoàng Quốc Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/06/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản