Thủ tục hành chính: Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS730
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo cơ sở tổ chức hội nghị thường niên, đại hội.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng