Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (trong phạm vi một huyện, thành phố) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo (trong phạm vi một huyện, thành phố) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-150435-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ Huyện (Thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiếp nhận thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng