Thủ tục hành chính: Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-082508-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo để biết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng