Thủ tục hành chính: Xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-060397-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng