Thủ tục hành chính: Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hồ sơ: B-BTM-003185-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng