Thủ tục hành chính: Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS755
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan tuyển dụng.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng