Thủ tục hành chính: Đổi tên quỹ - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Đổi tên quỹ - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS710
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng