Thủ tục hành chính: Quỹ tự giải thể - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Quỹ tự giải thể - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS711
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giải thể quỹ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng