Thủ tục hành chính: Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS756
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh lập hồ sơ gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ để xem xét chấp thuận việc giải thể hoặc không chấp thuận việc giải thể.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh trong trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng