Thủ tục hành chính: Xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở Trung ương - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong ở Trung ương - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-BS123
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Công tác thanh niên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với các đơn vị thanh niên xung phong do cấp mình quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý và sử dụng)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam để đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đối với các đơn vị thanh niên xung phong do cấp mình quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý và sử dụng) xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng