Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở Trung ương - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở Trung ương - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-BS01
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Công tác thanh niên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Nội vụ (Vụ Công tác thanh niên)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhu cầu thành lập tổ chức thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Bộ Nội vụ đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và Quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Trung ương Đoàn trong trường hợp được Bộ Nội vụ chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng