Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Bộ Nội vụ

Thông tin thủ tục hành chính Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Bộ Nội vụ

Số hồ sơ: B-BNV-BS124
Cơ quan hành chính: Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Công tác thanh niên
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ tham mưu)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong lập 01 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp đến Hội Cựu thanh niên xung phong cấp tỉnh để đề nghị Sở Nội vụ xem xét, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định hoặc trả lời bằng văn bản việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng