Hệ thống pháp luật

Văn bản tiếng anh

Đang xem kết quả 181 đến 211 trong 468.142 văn bản

Loại: Nghị định   Số hiệu: 13/2023/ND-CP Ngày ban hành: 17/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 02/VBHN-BGDDT Ngày ban hành: 14/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Thông tư   Số hiệu: 08/2023/TT-BYT Ngày ban hành: 14/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Nghị định   Số hiệu: 12/2023/ND-CP Ngày ban hành: 14/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Quyết định   Số hiệu: 09/2023/QD-TTg Ngày ban hành: 12/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công điện   Số hiệu: 01/CD-BTC Ngày ban hành: 12/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công văn   Số hiệu: 2116/BYT-DP Ngày ban hành: 12/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 03/VBHN-BYT Ngày ban hành: 11/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 04/VBHN-BYT Ngày ban hành: 11/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công văn   Số hiệu: 1091/C07-P3,P4,P7 Ngày ban hành: 11/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công văn   Số hiệu: 453/QLBH-NT Ngày ban hành: 10/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 09/VBHN-BCT Ngày ban hành: 07/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 08/VBHN-BCT Ngày ban hành: 07/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Thông tư   Số hiệu: 05/2023/TT-BVHTTDL Ngày ban hành: 05/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Văn bản hợp nhất   Số hiệu: 07/VBHN-BCT Ngày ban hành: 05/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công điện   Số hiệu: 220/CD-TTg Ngày ban hành: 05/04/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra
Loại: Công văn   Số hiệu: 1025/LDTBXH-BHXH Ngày ban hành: 23/03/2023 Tình trạng hiệu lực: Kiểm tra