Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 6180 : 1996

ISO 7890-3 : 1988 (E)

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NITRAT

PHƯƠNG PHÁP TRẮC PHỔ DÙNG AXIT SUNFOSALIXYLIC

Water quality - Determination of nitrate

Spectrometric method using sulfosalicylic acid

Lời nói đầu

TCVN 6180 : 1996 hoàn toàn tương đương với ISO 7890-3 : 1988(E).

TCVN 6180 : 1996 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC 135 F9 SC1 Nước tinh lọc biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH NITRAT

PHƯƠNG PHÁP TRẮC PHỔ DÙNG AXIT SUNFOSALIXYLIC

Water quality - Determination of nitrate

Spectrometric method using sulfosalicylic acid

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Chất cần xác định

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước.

1.2. Loại mẫu

Phương pháp này thích hợp để áp dụng đối với mẫu nước thô và nước sinh hoạt.

1.3. Khoảng xác định

Đối với mẫu nước có nồng độ nitơ của nitrat đến rN = 0,2 mg/l dùng thể tích phần mẫu thử lớn nhất 25 ml. Có thể mở rộng khoảng xác định bằng cách lấy những phần mẫu ...