Thủ tục hành chính: Tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận và giải quyết Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-BS547
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp (theo Điểm a, Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 06/2011/TT-BYT, ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng