Thủ tục hành chính: Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho các cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho các cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-235205-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp thẩm định: 40 ngày.
- Trường hợp không thẩm định: 20 ngày.
(Mục a, b Điểm 1 Khoản 8, Điều 1 của Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng