Thủ tục hành chính: Chứng thực giấy ủy quyền - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực giấy ủy quyền - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154636-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực Giấy ủy quyền
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng