Thủ tục hành chính: Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng giao đất và cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp không thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng giao đất và cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (trường hợp không thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-183159-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài chính, Cục thuế Tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá hai mười lăm (25) ngày làm việc đối với trường hợp được giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất và không quá hai mươi tám (28) ngày làm việc đối với trường hợp thuê đất hoặc giao đất phải nộp tiền sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày cơ quan Tài nguyên và Môi trường nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng