Thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi đất (áp dụng cả trường hợp đấu giá và không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất) - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo thu hồi đất (áp dụng cả trường hợp đấu giá và không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất) - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-183161-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Mười ngày (10) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng