Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định s 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bsung một s điu của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch y ban Chứng khoán Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là Thông tư số 212/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

2. Bản sao hợp l là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tchức có thm quyn hoặc bản sao đã được đi chiếu khớp đúng với bản chính.”

2. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau:

7. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3. Khoản 5 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“5.Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo kim soát nội bộ và gửi y ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải chỉ rõ các rủi ro tim n trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản lý tài sản khách hàng ủy thác và các hoạt động kim tra, giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ được cp phép. Báo cáo kim soát nội bộ phải có nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, trong đó phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận kiểm toán nội bộ, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đi tượng kim toán; các biện pháp khc phục và xử lý vi phạm (nếu có).”

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 01 về mẫu Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ, thay thế Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

5. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 02 về mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư, thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

6. Bãi bỏ khoản 7 Điều 9, khoản 4 Điều 26.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 31 tại Điều 2 như sau:

“31. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm c khoản 3 Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

4. Điểm d khoản 3 Điều 39 được sửa đổi như sau:

“d) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; danh sách nhân sự có chứng chỉ môi giới chứng khoán và hồ sơ cá nhân theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Thông tư này;”

5. Điểm a khoản 1 Điều 45 được sửa đổi như sau:

“a) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư này”

6. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 03 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, thay thế Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC.

7. Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 45.

Điều 3. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên (sau đây gọi là Thông tư số 224/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“1. Bản sao hợp l là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tchức có thm quyn hoặc bản sao đã được đi chiếu khớp đúng với bản chính.”

2. Khoản 5 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“5. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hp pháp khác.”

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 224/2012/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 04 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đóng, quỹ thành viên, thay thế Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán (sau đây gọi là Thông tư số 227/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“3. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 9 tại Điều 2 như sau:

“9. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tchức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 05 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán, thay thế Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 227/2012/TT-BTC.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản (sau đây gọi là Thông tư số 228/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“4. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 16 tại Điều 2 như sau:

“16. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khp đúng với bản chính.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 06 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản, thay thế Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (sau đây gọi là Thông tư số 229/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 23 tại Điều 2 như sau:

“23. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Điểm b khoản 3 Điều 24 được sửa đổi như sau:

“b) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư này.”

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 07 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF, thay thế Phụ lục số 18, Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC.

5. Bãi bỏ khoản 1 Điều 24, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 24, Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC.

Điều 7. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi là Thông tư số 105/2016/TT-BTC) như sau:

1. Điểm d khoản 5 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư. Công ty chứng khoán báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ báo cáo theo mẫu Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.”

2. Điểm d khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư.”

3. Điểm đ khoản 5 Điều 11 được sửa đổi như sau:

“đ) Đối với các hợp đồng ủy thác đầu tư chưa thanh lý xong, công ty quản lý quỹ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình thanh lý theo mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ cho đến khi thanh lý xong các hợp đồng ủy thác đầu tư.”

4. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 3 Điều 19, Phụ lục số 10; Phụ lục số 11, Phụ lục số 12, Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 105/2016/TT-BTC.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

2. y ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website BTC, UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (300b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

PHỤ LỤC SỐ 01

(Phụ lục này thay thế Phụ lục s 09 ban hành kèm theo Thông tư s212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưng Bộ Tài chính hướng dn thành lập, tchức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

Mẫu Báo cáo hoạt động của Công ty quản lý quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung một sThông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Tháng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty quản lý quỹ

1. Hoạt động quản lý quỹ

Stt

Nội dung

Quỹ có tư cách pháp nhân

Quỹ không có tư cách pháp nhân

Tổng

Lũy kế từ đầu năm

Công ty ĐTCK đi chúng

Công ty ĐTCK riêng lẻ

Công ty ĐTCK bất động sản

Quỹ đóng

Quỹ mở

Quỹ BĐS

Quỹ ETF

Quỹ thành viên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (3) (4)

1

Slượng

2

Tổng svốn

3

Tổng giá trị tài sản ròng

4

Tng phí thu được

Phí quản

Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)

Thưởng (nếu có)

Phí chào bán

Phí mua lại

2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư

STT

Số hợp đồng còn hiệu lực

S hp đồng

Giá trị hp đồng

Phí quản lý

Nhà đầu tư trong nước

Cá nhân

Tổ chức

1

Tổng

Nhà đầu tư nước ngoài

Cá nhân

Tổ chức

2

Tổng

3

Tổng (3=1 2)

3. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

STT

Nội dung

Slượng

Phí tư vấn

(1)

(2)

(3)

(4)

Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng

1

Đối tượng trong nước

Cá nhân

Tổ chức

2

Đối tượng nước ngoài

Cá nhân

Tổ chức

Tổng

4. Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (nếu có)

(chỉ thực hiện đi với báo cáo tháng)

4.1 Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

IV

Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời đim phát sinh giao dịch)

4.2 Tchức mở tài khoản giao dịch

TT

Tên tchức

Đa chỉ

Quốc tịch

Số lượng tài khoản

1

...

4.3 Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

a. Hoạt động giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh

STT

Loại CK

Tổng mua từ đầu năm

Tổng bán từ đầu năm

Mua trong tháng

Bán trong tháng

Tổng mua cuối kỳ

Tng bán cuối kỳ

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

1

Cổ phiếu

- Ngoại tệ

- VND

2

Trái phiếu

- Ngoại tệ

- VND

3

CC quỹ

- Ngoại tệ

- VND

Tổng

- Ngoại tệ

- VND

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

b. Hoạt động nắm giữ chứng khoán, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

(tính theo giá trị ngoại tệ đã đầu tư)

STT

Loại chng khoán

Chng khoán nm giữ tại thời đim báo cáo

Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tchức phát hành vào thi điểm báo cáo

Tỷ lệ đầu tư (%)

Số lượng

Giá trị ssách tại thời điểm mua

Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo

Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)

Ngoại tệ

Tỷ VND

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)/(4) *100

(8)

(9)=(3)/ (8)* 100

I

Đầu tư chứng khoán

1

Cổ phiếu

A

2

A

3

Chứng chỉ quỹ

A

II

Đầu tư khác

1

…..

Tổng cng (I II)

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời đim phát sinh giao dịch)

* Ghi chú:

Cột (2) loại chứng khoán được ghi cụ thể theo mã chứng khoán mà CTCK nắm giữ.

Cột (3) là các chứng khoán hiện CTCK đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.

Cột (4) tính theo giá mua vào/giá góp vốn theo hợp đồng;

Cột (5) Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch;

Cột (6) tính theo giá đóng cửa hoặc giá giao dịch bình quân tại thời điểm báo cáo hoặc giá trị hợp lý đối với chứng khoán chưa niêm yết.

Đối với trái phiếu, không phải tính cột (8), (9).

5. Hoạt động kinh doanh khác phù hợp vi pháp luật

STT

Nội dung

Số lượng

Giá trị

Giá trị lũy kế

Mức phí trung bình (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ)

2

Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó

Hp đồng...(loại hp đồng)

Đối tượng trong nước

Cá nhân

Tổ chức

Đối tượng nước ngoài

Cá nhân

Tổ chức

Phí thu được

….

Tổng phí thu được

II. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Nội dung

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)

Trong đó

1

Trụ sở chính

Tổng số nhân viên tại trụ sở

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề

2

Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)

Tng số nhân viên tại chi nhánh

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề

3

Văn phòng đại diện

Tng số nhân viên tại VPĐD

2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)

STT

Nội dung/Chương trình đào tạo, thi gian đào tạo

Số lượng nhân viên tham dự

Giảng viên

1

2

3

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

1. Khung pháp lý

2. Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3. Các vấn khác phát sinh

NGƯỜI LẬP
(
Ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 02

(Phụ lục này thay thế Phụ lục s 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn thành lập, tchức và hoạt động công ty quản quỹ)

Mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư s 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

(Tháng)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên ngân hàng lưu ký:

3. Tài khoản lưu ký:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ (Đơn vị tính:.... VND)

I. Thông tin chung về tình hình quản lý danh mục đầu tư

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Ghi chú

1

Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

2

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đng khung)

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

3

Tng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

4

Tng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

5

Tng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ

6

Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)

II. Tình hình giao dịch của hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong kỳ

Mua

Bán

Tng giá trị giao dịch/tng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân

Khối lượng

Giá trị

Khối lượng

Giá trị

Kỳ này

Kỳ trước

III. Thông tin tổng hp về từng hp đồng quản lý đầu tư

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

STT

Loi

Số lượng

Giá thtrường tại thi điểm báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

I

Cổ phiếu niêm yết

1

2

Tng

II

Cphiếu không niêm yết

1

2

Tng

III

Trái phiếu

1

2

Tng

IV

Các loại chứng khoán khác

1

2

Tng

V

Các tài sản khác

1

2

Tng

VI

Tin

1

Tiền mặt

2

TGNH

Tng

VII

Tng giá trị của các danh mục đầu tư

IV. Thông tin tổng hợp các hp đồng quản lý đầu tư

STT

Loại

Số lượng

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

I

Cổ phiếu niêm yết

1

2

Tng

II

Cphiếu không niêm yết

1

2

Tng

III

Trái phiếu

1

2

Tng

IV

Các loại chứng khoán khác

1

2

Tng

V

Các tài sản khác

1

2

Tổng

VI

Tiền

1

Tiền mặt

2

TGNH

Tng

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI (nếu có)

I. Tình hình thực hiện hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá tr

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức nhận ủy thác được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

II

Giá trị đã nhận ủy thác tại thời điểm cuối tháng

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

….

III

Giá trị đã nhận ủy thác trong tháng

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

….

IV

Giá trị còn được nhận ủy thác (IV = I-II)

1

Đô la Mỹ

2

Bảng Anh

3

….

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Thông tin chung về tình hình quản lý danh mục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Ghi chú

Ngoại t

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

1

Tng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

2

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đồng khung)

3

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

4

Tng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

5

Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ

6

Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)

III. Tình hình giao dịch của hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong kỳ

Mua

Bán

Tổng giá trị giao dịch/tng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân

Giá trị

Giá trị

Kỳ này

Kỳ trước

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế ti thời đim phát sinh giao dịch)

IV. Thông tin tng hợp về từng hợp đồng quản lý đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

STT

Loại

Số lưng

Giá thtrường tại thời điểm báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tin gửi

1

Tng

II

Trái phiếu Chính phủ

1

Tng

III

Cphiếu niêm yết

1

Tng

IV

Trái phiếu niêm yết

1

Tng

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

Tng

VI

Các loại tài sản khác

1

Tng

VII

Tng giá trị của các danh mục đầu tư

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời đim báo cáo)

V. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lý đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại

Số lượng

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

Tng

II

Trái phiếu Chính phủ

1

Tng

III

Cphiếu niêm yết

1

Tng

IV

Trái phiếu niêm yết

1

Tng

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

Tng

VI

Các loại tài sản khác

1

Tng

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời đim báo cáo)

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 03

(Phụ lục này thay thế Phụ lục s31, Phụ lục s 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở

(ban hành kèm theo Thông tư s 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bsung một sThông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

(Tháng/Q/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát:

3. Tên Quỹ:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Đơn vị tính:.... VND)

I. Báo cáo về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tin

Tiền gửi ngân hàng

Các khoản tương đương tiền

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

I.3

Ctức, trái tức được nhận

I.4

Lãi được nhận

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

I.6

Các khoản phải thu khác

I.7

Các tài sản khác

I.8

Tổng tài sản

TT

N

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

II.2

Các khoản phải trả khác

II.3

Tng nợ

Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)

Tổng số đơn vị qu

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

1

Ctức, trái tức được nhận

2

Lãi được nhận

3

Các khoản thu nhập khác

II

Chi phí

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

3

Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;

4

Chi phí kiểm toán trả cho tchức kiểm toán;

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;

6

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;

7

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.

8

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

III

Thu nhp ròng từ hot động đu tư (I-II)

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đu tư trong kỳ

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong k (III IV)

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

VII

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:

Trong đó

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ

2

Thay đi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

IX

Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

III. Báo cáo danh mục đầu tư

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Slượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý ti ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ

I

Cổ phiếu niêm yết

1

Tổng

II

Cphiếu không niêm yết

1

Tng

Tổng các loại cổ phiếu

III

Trái phiếu

1

Tng

IV

Các loại chứng khoán khác

1

Tổng

Tổng các loại chứng khoán

V

Các tài sản khác

1

Tổng

VI

Tin

1

Tiền mặt

2

Chứng chỉ tiền gửi

3

Công cụ chuyn nhượng...

...

Tng

VII

Tng giá trị danh mục

IV. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại

STT

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)

Đối tác

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

Kỳ hạn

Thi điểm giao dịch

Thi điểm báo cáo

Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

1

Các khoản vay tin (nêu chi tiết từng hợp đồng)

1.1

I

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng

2

Hợp đng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đng)

2.1

II

Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

A

Tng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I II)

3

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

3.1

III

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

4

Hợp đng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hp đồng)

4.1

IV

Tng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

B

Tng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III IV)

V. Một số chỉ tiêu khác

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

I

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

1

Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

3

Tỷ lệ chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tchức cung cấp dịch vụ có liên quan/Giá trị tài sản ròng của quỹ trung bình trong kỳ (%)

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

6

Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

7

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào tổng giá trị danh mục bán ra) x 100%/2 x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ

II

Các chỉ tiêu khác

1

Quy mô quỹ đầu kỳ

Tổng giá trị chng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành đầu kỳ

2

Thay đổi quy mô quỹ trong kỳ

Số lượng đơn vị quỹ phát hành thêm trong kỳ

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ

Số lượng đơn vị quỹ mua lại trong kỳ

Giá trị vốn thực phải thanh toán trong kỳ khi đáp ứng lệnh của nhà đầu tư

3

Quy mô quỹ cuối kỳ

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối kỳ

Tổng số lượng đơn vị quỹ đang lưu hành cuối kỳ

4

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ

5

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối kỳ

6

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ

7

Số nhà đầu tư tham gia vào quỹ, kcả giao dịch ký danh

8

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ cuối tháng

VI. Thng kê phí giao dịch

(chthực hiện đi với báo cáo năm)

STT

Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vưt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)

Quan hệ với công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ tại từng công ty chứng khoán

Phí giao dịch bình quân

Phí giao dịch bình quân trên thị trường

Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tng giá trị giao dch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5)(%)

(7)

(8)

1

Tổng

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)

(chỉ thực hiện đi với báo cáo tháng)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

1

Đô la Mỹ

2

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

1

Đô la Mỹ

2

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

1

Đô la Mỹ

2

IV

Giá trị còn được đu tư (IV = I-II)

1

Đô la Mỹ

2

….

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời đim phát sinh giao dịch)

II. Báo cáo vi sản đu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

i sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tin

Tiền gửi ngân hàng

Các khoản tương đương tiền

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

I.3

Ctức, trái tức được nhận

I.4

Lãi được nhận

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

I.6

Các khoản phải thu khác

I.7

Các tài sản khác

I.8

Tổng tài sản

STT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trưc

% cùng kỳ năm trước

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

II.2

Các khoản phải trả khác

II.3

Tổng nợ

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

III. Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Cổ tức, trái tức được nhận

Lãi được nhận

Các khoản thu nhập khác (kê chi tiết)

II

Chi phí đu tư gián tiếp ra nước ngoài

Phí lưu ký tại nước ngoài

Các loại phí khác (kê chi tiết)

III

Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (I-II)

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời đim phát sinh giao dịch)

IV. Báo cáo danh mục tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản ròng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

Tổng

II

Trái phiếu Chính phủ

1

Tổng

III

Cổ phiếu niêm yết

1

Tổng

IV

Trái phiếu niêm yết

1

Tổng

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

Tổng

VI

Các loại tài sản khác

1

Tổng

VII

Tổng giá trị danh mục

(Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT TẠI VIỆT NAM, TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 04

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư s 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đóng, quỹ thành viên

(Ban hành kèm theo Thông tư s 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đi, bsung một sThông tư quy định v chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐÓNG, QUỸ THÀNH VIÊN

(Tháng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát/Ngân hàng lưu ký:

3. Tên quỹ:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Đơn vị tính:....VND)

I. Báo cáo về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tin

Tiền gửi ngân hàng

Các khoản tương đương tiền

I.2

Các khoản đu tư (kê chi tiết)

I.3

Ctức, trái tức được nhận

I.4

Lãi được nhận

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

I.6

Các khoản phải thu khác

I.7

Các tài sản khác

I.8

Tng tài sản

TT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

II.2

Các khoản phải trả khác

II. 3

Tng nợ

Tài sản ròng của quỹ (I.8-II.3)

Tng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

1

Cổ tức, trái tức được nhận

2

Lãi được nhận

3

Các khoản thu nhập khác

II

Chi phí

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

3

Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;

6

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;

7

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.

8

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

III

Thu nhp ròng từ hot đng đầu tư (I-II)

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

V

Thay đi của giá trị tài sản ròng do các hoạt đng đầu tư trong kỳ (III IV)

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

VII

Thay đi giá trị tài sản ròng của quỹ trong kỳ:

trong đó

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư trong kỳ

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng do việc phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư trong kỳ

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

IX

Lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

III. Báo cáo danh mục đầu tư

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý tại ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ

I

Cổ phiếu niêm yết

1

Tng

II

Cphiếu không niêm yết

1

Tổng

Tng các loại c phiếu

III

Trái phiếu

1

Tng

IV

Các loại chứng khoán khác

1

Tng

Tổng các loại chứng khoán

V

Các tài sản khác

1

Tng

VI

Tiền

1

Tiền mặt

2

Chứng chỉ tiền gửi

3

Công cụ chuyển nhượng...

..

Tổng

VII

Tng giá trị danh mục

IV. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại

STT

Nội dung hoạt động (nêu chi tiết theo mục tiêu và đối tác)

Đối tác

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

Kỳ hạn

Giá trị khoản vay hoặc khoản cho vay

Thời điểm giao dịch

Thời điểm báo cáo

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

Ngày tháng năm

Tỷ lệ giá trị hợp đồng/ giá trị tài sản ròng của quỹ

1

Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)

1.1

I

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng

2

Hợp đồng Repo[3] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

2.1

II

Tng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

A

Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I II)

3

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

3.1

4

III

Tổng giá trị các hp đồng/giá trị tài sản ròng

4

Hợp đồng Reverse Repo[4] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

4.1

IV

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

B

Tng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng (=III IV)

V. Một số chỉ tiêu khác

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

I

Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động

1

Tỷ lệ phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ/Giá trtài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

2

Tỷ lệ phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

3

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kim toán (nếu phát sinh)/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

4

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

5

Tỷ lệ chi phí hoạt động/Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ (%)

6

Tốc độ vòng quay danh mục trong kỳ (%) = (Tổng giá trị danh mục mua vào tổng giá trị danh mục bán ra) x 100%/2x Giá trị tài sản ròng trung bình trong kỳ

7

Tỷ lệ thu nhập (tính cả thu nhập từ lãi, ctức, trái tức, chênh lệch giá)/Giá trị tài sản ròng

II

Các chỉ tiêu khác

1

Quy mô quỹ đầu kỳ

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

Tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

2

Thay đi quy mô quỹ trong kỳ

Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm trong kỳ

Giá trị vốn thực huy động thêm trong kỳ

3

Quy mô quỹ cuối kỳ

Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

Tng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành đầu kỳ

4

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ và người có liên quan cuối kỳ

5

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đu tư lớn nhất cuối kỳ

6

Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài cuối kỳ

7

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ cuối kỳ

8

Giá tr thtrường trên mt chứng chỉ quỹ cuối kỳ

VI. Thống kê phí giao dịch

(chỉ thực hiện đối với báo cáo năm)

Số thứ tự

Tên (mã) các công ty chứng khoán (có giá trị giao dịch vưt quá 5% tổng giá trị giao dịch kỳ báo cáo)

Quan hệ vi công ty quản lý quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ tại từng công ty chứng khoán

Phí giao dịch bình quân

Phí giao dịch bình quân trên thị trường

Giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tổng giá trị giao dịch trong kỳ báo cáo của quỹ

Tỷ lệ giao dịch của quỹ qua công ty chứng khoán trong kỳ báo cáo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)/(5)(%)

(7)

(8)

1

...

Tng

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TỰ DOANH ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA QUỸ (nếu có)

(chỉ thực hiện đi với báo cáo tháng)

I. Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoi tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

1

Đô la Mỹ

2

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

1

Đô la Mỹ

2

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

1

Đô la Mỹ