Hệ thống pháp luật

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định s33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC).

Điều 1. Bổ sung hệ thng Mục lục ngân sách nhà nước

1. Bổ sung Tiểu Mục được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, như sau:

a) Bổ sung Tiểu Mục của Mục 4300 “Thu tịch thu”, như sau:

- Tiểu Mục 4312 “Tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định tịch thu”.

- Tiểu Mục 4313 “Tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định tịch thu”.

b) Bổ sung Tiểu Mục của Mục 4900 “Các Khoản thu khác”, như sau:

Tiểu Mục 4914 “Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ”.

2. Sửa tên các Tiểu Mục của Mục 4300 - Thu tịch thu:

a) Tiểu Mục 4301 “Tịch thu từ công tác chống lậu do ngành Thuế thực hiện” được sửa thành “Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan Thuế”

b) Tiểu Mục 4302 “Tịch thu khác do ngành Thuế thực hiện” được sửa thành “Tịch thu khác trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan Thuế”

c) Tiểu Mục 4303 “Tịch thu từ công tác chống lậu do ngành Hải quan thực hiện” được sửa thành “Tịch thu từ công tác chống lậu trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan Hải quan”.

d) Tiểu Mục 4304 “Tịch thu khác do ngành Hải quan thực hiện” được sửa thành “Tịch thu khác trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định tịch thu của cơ quan hải quan”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách 2016./.


Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục-Thu
ế, Cục Hải quan, KBNN-các tnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản
- Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN
(420 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 56/2016/TT-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 25/03/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trần Xuân Hà
  • Ngày công báo: 14/04/2016
  • Số công báo: Từ số 285 đến số 286
  • Ngày hiệu lực: 25/03/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 04/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản