Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8420/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc han hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 303/TB-PTPL ngày 29/07/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 PLTK: Thép vằn dạng cuộn hợp kim cán nóng dùng cho cốt bê tông hiệu HRB- đường kính 10mm.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Sichuan Huashi; Địa chỉ: số 52-54, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh; MST: 0311598664.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10046370376/A11 ngày 03/07/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Đà Nẵng, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thanh thép vằn hợp kim (có thành phần: Si » 0,74%, Mn » 1,17%, B » 0,0016% tính theo trọng lượng), có đường kính 10mm, được gia công nóng, dạng cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thanh thép vằn hợp kim (có thành phần: Si » 0,74%, Mn » 1,17%, B » 0,0016% tính theo trọng lượng), có đường kính 10mm, được gia công nóng, dạng cuộn.

thuộc nhóm 72.27 - Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều, mã số 7227.90.00 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQCK Cảng Đà Nẵng (để t/hiện);
- Công ty TNHH Sichuan Huashi (Số 52-54, đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 8420/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép vằn dạng cuộn hợp kim cán nóng dùng cho cốt bê tông hiệu HRB do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 8420/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 16/09/2015
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/09/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản