Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3310/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo 3803/TB-KĐ2 ngày 29/12/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bê tông chịu lửa dạng cuộn CC8 Batch roll, đóng cuộn 5m2/cuộn, Thành phần gồm: 70% Al2O3 và CaO, 30% là SiO2 và Fe2O3. Do CONCRETE CANVAS LTD sản xuất, mới 100% (Mục 2 Phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị xuất/ nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Vũ I.C.T - Địa chỉ: Tổ 10 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội. MST: 0102225002.

3. Tờ khai số: 10144178042/A11 ngày 06/6/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm phức hợp có cấu tạo gồm: lớp vải dệt bề mặt là vải dệt kim đi từ polyester; lớp giữa gồm hỗn hợp bê tông khô nằm giữa lớp bề mặt và lớp đế; lớp đế đi từ vải dệt kim từ polyester đã được phủ lớp máng PVC màu nâu đen có tổng chiều dày 1mm; lớp đế và lớp bề mặt liên kết với nhau theo không gian 3 chiều (3D) bằng các sợi cước (đi từ polyester) móc vào nhau và giúp cho mặt trên và bề mặt không bị dịch chuyển. Nhiệt độ mẫu hàng chịu được dưới 1500°C. Tổng chiều dày sản phẩm là 8mm, dạng cuộn mền (theo khai báo Hải quan). Công dụng (theo hướng dẫn sử dụng trong catalog của nhà sản xuất): được dùng làm bê tông đúc sẵn cho các công trình xây dựng để trải làm bê tông bề mặt.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm phức hợp có cấu tạo gồm: lớp vải dệt bề mặt là vải dệt kim đi từ polyester; lớp giữa gồm hỗn hợp bê tông khô nằm giữa lớp bề mặt và lớp đế; lớp đế đi từ vải dệt kim từ polyester đã được phủ lớp màng PVC màu nâu đen có tổng chiều dày 1mm; lớp đế và lớp bề mặt liên kết với nhau theo không gian 3 chiều (3D) bằng các sợi cước (đi từ polyester) móc vào nhau và giúp cho mặt trên và bề mặt không bị dịch chuyển. Nhiệt độ mẫu hàng chịu được dưới 1500°C. Tổng chiều dày sản phẩm là 8mm, dạng cuộn mền (theo khai báo Hải quan). Công dụng (theo hướng dẫn sử dụng trong catalog của nhà sản xuất): được dùng làm bê tông đúc sẵn cho các công trình xây dựng để trải làm bê tông bề mặt.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 3824.50.00 “- Vữa và bê tông không chịu lửa” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này thay thế Thông báo số 814/TB-TCHQ ngày 08/02/2018 của Tổng cục Hải quan./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Hải Phòng (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đại Vũ I.C.T - Địa chỉ: Tổ 10 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 3310/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bê tông chịu lửa dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3310/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 12/06/2018
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/06/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản