Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CAI NGHIỆN, QUẢN LÝ NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 03 tháng 11 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy và đề xuất, kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo: Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Công an, Y tế, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính, phủ đã kết luận như sau:

Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của cả nước. Tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy không chỉ liên quan đến sức khỏe, giống nòi dân tộc mà còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới phạm tội, làm mất trật tự và an toàn xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy là hết sức nặng nề, cấp thiết, cần có sự chỉ đạo đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội.

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện có hồ sơ quản lý tăng gần 4 lần trong 20 năm qua, kinh phí và nguồn lực trong nước và quốc tế cho công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy giảm mạnh, kết quả công tác cai nghiện hiệu quả chưa cao.

Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua với những quy định đổi mới về xử lý, quản lý người nghiện ma túy, đã thể hiện quan điểm mới, đề cao tính nhân đạo, tôn trọng quyền con người đối với người nghiện ma túy, được dư luận quốc tế đánh giá cao. Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành các văn bản quy định chi tiết và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện, thực tế đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn về thực hiện trình tự thủ tục, quản lý người nghiện ma túy, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhất là các đối tượng không có nơi cư trú ổn định, người nghiện ma túy ngoài cộng đồng gia tăng làm mất trật tự, an toàn xã hội, khiến dư luận xã hội bức xúc.

Để khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý người nghiện ma túy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiến hành sơ kết, tổng kết công tác này, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá nghiêm túc nguyên nhân và trách nhiệm, bổ sung những chỉ đạo, giải pháp mới, phù hợp với thực tế; bảo đảm hiệu quả hơn; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

1. Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định; tăng cường rà soát, nắm chắc số liệu người nghiện, đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy, đổi mới công tác cai nghiện, đẩy mạnh chương trình điều trị Methadone; rút ngắn thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khẩn trương thực hiện có kết quả các công việc đã được giao tại các văn bản: Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2014; Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013, Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014; Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 12 tháng 9 năm 2014; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2014 và các văn bản có liên quan.

2. Các Bộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Y tế, Tài chính và các Bộ liên quan rà soát ngay các Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 111/2013/NĐ-CP , Nghị định số 135/2004/NĐ-CP , Nghị định số 94/2009/NĐ-CP , Nghị định số 61/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng, chống ma túy và các văn bản có liên quan đến công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy để ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền; kiến nghị đề xuất, sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ liên quan trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới (trong đó có nội dung chuyển đổi các Trung tâm 06) tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2014; nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá công tác cai nghiện, quản lý người nghiện để bổ sung những chỉ đạo, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để trình, xem xét, sửa đổi, bổ sung.

5. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an và các Bộ, cơ quan liên quan soạn thảo Tờ trình của Chính phủ báo cáo và kiến nghị Quốc hội về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để rút ngắn thời gian lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tham khảo cách làm của Thành phố Hà Nội để phê duyệt chuyển đổi một số cơ sở cai nghiện bắt buộc thành cơ sở cai nghiện tự nguyện hoặc một phần tự nguyện; đẩy mạnh tuyên truyền vận động và hỗ trợ người nghiện tự nguyện đi cai nghiện; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác điều trị nghiện thay thế bằng thuốc Methadone. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự xã hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội và các Ủy ban của QH;
- Ban tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Các Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3) vt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên