Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2022/LĐTBXH-PCTNXH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội và Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế các Nghị định quy định về công tác quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

1. Thành phần

- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đại diện Bộ, ngành liên quan: Văn phòng Chính phủ (Vụ Khoa giáo Văn xã); Bộ Công an (Văn phòng thường trực phòng chống ma túy, Cục Tham mưu cảnh sát); Bộ Y tế (Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Phòng, chống HIV/AIDS); Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Cục Pháp luật hình sự - hành chính); Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (Vụ các vấn đề xã hội) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế; Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội);

2. Thời gian: 8h30 ngày 31 tháng 5 năm 2017;

3. Địa điểm: Phòng họp số 108, nhà A, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 12, phố Ngô Quyền, Thành phố Hà Nội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính mời đại diện quý cơ quan tham dự và phát biểu ý kiến./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PCTNXH (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2022/LĐTBXH-PCTNXH năm 2017 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 2022/LĐTBXH-PCTNXH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/05/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Nguyễn Bá Hoan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/05/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản