Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 3938/VPCP-KGVX
V/v tháo gỡ khó khăn mở rộng điều trMethadone và cai nghiện ma túy

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Để mở rộng Chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone theo chỉ đạo tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và tháo gỡ khó khăn trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi Thông tư số 12/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ để tạo điều kiện cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định tham gia vào chương trình mở rộng điều trị Methadone, đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi Khoản 2 Điều 5 và một số Điều, Khoản có liên quan trong Nghị định số 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, nhằm mở rộng đối tượng, đơn giản hóa thủ tục tham gia Chương trình điều trị Methadone, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2015; Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng để sớm hoàn thành việc ban hành Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an, Tư pháp; LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Các Vụ: PL, TH, HC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Khắc Đnh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3938/VPCP-KGVX năm 2015 tháo gỡ khó khăn mở rộng điều trị Methadone và cai nghiện ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3938/VPCP-KGVX
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/05/2015
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Khắc Định
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/05/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản