Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN NGHIÊN CỨU VÀ TỔ NGHIÊN CỨU VỀ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 473/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ và Tổ nghiên cứu về kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 87/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Đề án tổ chức Văn phòng Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu về kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng