Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2187/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai toàn diện, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các nội dung Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 2596) đã đề ra.

b) Xác định các hoạt động cụ thể, lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 2596.

2. Yêu cầu

a) Nội dung Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 2596 phải đảm bảo tính đổi mới, đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có và phải phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam, bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội và trật tự, an toàn xã hội.

b) Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 2596.

II. CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Đề án 2596

a) Trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Thời gian trình: Quý III/2015.

- Cơ quan soạn thảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan.

- Sản phẩm: Nghị định của Chính phủ.

b) Ban hành Nghị quyết về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Thời gian trình: Tháng 12/2014.

- Cơ quan soạn thảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan.

- Sản phẩm: Nghị quyết của Chính phủ.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện.

- Thời gian trình: Quý IV/2014.

- Cơ quan soạn thảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan.

- Sản phẩm: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

d) Xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án 2596.

- Thông tư liên tịch quy định điều kiện, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy, cán bộ tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện.

+ Thời gian trình: Quý III/2015.

+ Cơ quan soạn thảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ.

+ Sản phẩm: Thông tư liên tịch.

- Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong hệ thống cơ sở điều trị nghiện, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện.

+ Thời gian trình: Quý IV/2015.

+ Cơ quan soạn thảo: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Sản phẩm: Thông tư liên tịch.

- Thông tư ban hành Chương trình khung về đào tạo điều trị thay thế, điều trị hội chứng cai, điều trị các rối loạn tâm thần và các bệnh cơ hội ở người nghiện ma túy.

+ Thời gian trình: Quý III/2015.

+ Cơ quan soạn thảo: Bộ Y tế.

+ Sản phẩm: Thông tư.

- Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn của các cơ sở đào tạo điều trị thay thế, điều trị hội chứng cai, điều trị các rối loạn tâm thần và các bệnh cơ hội ở người nghiện ma túy.

+ Thời gian trình: Quý III/2015.

+ Cơ quan soạn thảo: Bộ Y tế.

+ Sản phẩm: Thông tư.

- Thông tư ban hành Chương trình khung về dự phòng và tư vấn điều trị nghiện ma túy.

+ Thời gian trình: Quý II/2015.

+ Cơ quan soạn thảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Sản phẩm: Thông tư.

- Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn cơ sở đào tạo cán bộ tư vấn điều trị nghiện ma túy; điều kiện, tiêu chuẩn người hành nghề tư vấn điều trị nghiện ma túy.

+ Thời gian trình: Quý III/2015.

+ Cơ quan soạn thảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Sản phẩm: Thông tư.

- Thông tư hướng dẫn nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy.

+ Thời gian trình: Quý III/2015.

+ Cơ quan soạn thảo: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Sản phẩm: Thông tư liên tịch.

đ) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền quy định tiêu chuẩn kỹ thuật các mô hình điều trị nghiện ma túy và hướng dẫn thực hiện theo phân công trách nhiệm trong Quyết định 2596.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2015

- Cơ quan soạn thảo: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế.

- Sản phẩm: Quyết định hoặc Công văn của Bộ trưởng.

e) Xây dựng Kế hoạch hoặc phương án, lộ trình thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2014.

- Cơ quan soạn thảo và ban hành: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sản phẩm: Kế hoạch hoặc phương án.

2. Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện ma túy

a) Nội dung thực hiện

- Tổ chức biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ma túy, tác hại của ma túy, nghiện ma túy, các biện pháp dự phòng nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về ma túy, tác hại của ma túy, nghiện ma túy, các biện pháp dự phòng nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ truyền thông, cán bộ giáo dục.

- Tuyên truyền phổ biến về ma túy, tác hại của ma túy, nghiện ma túy, các biện pháp dự phòng nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy trên các phương tiện thông tin, đại chúng.

- Lồng ghép việc tổ chức tuyên truyền về ma túy, tác hại của ma túy, nghiện ma túy, các biện pháp dự phòng nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy trong triển khai ngày thế giới phòng, chống AIDS, tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS... và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác.

b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Cơ quan thực hiện: Các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục.

3. Huy động nguồn lực

a) Xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực gồm:

- Đánh giá tình hình huy động nguồn lực (kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực) để thực hiện Đề án 2596 theo các nguồn (ngân sách nhà nước được cấp từ trung ương; ngân sách nhà nước được địa phương cấp; nguồn viện trợ nước ngoài; đóng góp của gia đình, cá nhân người lạm dụng ma túy, người nghiện ma túy và các nguồn khác); đánh giá kết quả sử dụng nguồn lực; tác động của việc sử dụng nguồn lực.

- Ước tính nhu cầu nguồn lực thực hiện Đề án 2596, Kế hoạch thực hiện Đề án 2596 khả năng huy động các nguồn lực thực hiện Đề án 2596 hàng năm, 5 năm.

- Xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực từ các nguồn (ngân sách nhà nước được cấp từ trung ương; ngân sách nhà nước được địa phương cấp; nguồn viện trợ nước ngoài; đóng góp của gia đình, cá nhân người lạm dụng ma túy, người nghiện ma túy và các nguồn khác) để thực hiện Đề án 2596.

b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Đơn vị thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xây dựng kế hoạch huy động và phân bổ nguồn lực để thực hiện Đề án 2596.

- Các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm: Xây dựng kế hoạch huy động và phân bổ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 2596 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Trong Kế hoạch phân bổ vốn hàng năm có nội dung ngân sách đầu tư có mục tiêu để xây dựng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện, cơ sở điều trị bắt buộc và các điểm tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu theo danh sách tổng hợp nhu cầu đầu tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bộ Tài chính: Có kế hoạch cân đối và bố trí kinh phí hàng năm để bảo đảm thực hiện Đề án 2596 theo danh sách tổng hợp nhu cầu ngân sách của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổng hợp Kế hoạch huy động nguồn lực của các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp.

4. Kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện

a) Nội dung Kiểm tra, giám sát, đánh giá: Tình hình xây dựng kế hoạch, kết quả thực hiện Đề án 2596.

b) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Đơn vị thực hiện:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Xây dựng, ban hành hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.

- Các Bộ, ngành có liên quan: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án 2596 theo nhiệm vụ được phân công.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Đề án 2596 tại địa phương.

d) Kỳ hạn, thời hạn và nơi nhận báo cáo

- Kỳ hạn báo cáo:

+ Báo cáo 6 tháng: Kết quả tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 6.

+ Báo cáo năm: Kết quả tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm.

- Thời hạn báo cáo: trước ngày 15 của tháng tiếp theo.

- Nơi nhận báo cáo: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong Đề án 2596 có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và hoàn thành sản phẩm, nội dung công việc, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra trong Đề án 2596 và Kế hoạch này.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Đề án 2596, định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện Đề án 2596 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên, các tổ chức xã hội, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân tham gia vào công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy, hỗ trợ giúp đỡ người nghiện trong quá trình điều trị, người hoàn thành chương trình điều trị; giám sát, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy theo Đề án 2596./.