Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo 947/TB-PTPL ngày 31/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Sợi carbon Donacarbo S-247 Carbon Fiber (mục 10 PLTK).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yung Chi Paint & Varnish MFG (Việt Nam).

Địa chỉ: Lô 219, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

MST: 3600725726.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10064407755/A12 ngày 24/11/2015 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Sợi carbon

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sợi carbon

thuộc 68.15 “Các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác (kể cả sợi carbon, các sản phẩm bằng sợi carbon và các sản phẩm làm bng than bùn) chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác”, phân nhóm 6815.10 “- Các sản phẩm làm từ graphit hoặc carbon khác không phải là sản phẩm điện:”, phân nhóm “- - Loại khác:”, mã số 6815.10.91 - - - Sợi carbon” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Biên Hòa - Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH Yung Chi Paint & Varnish MFG (Việt Nam) (Đ/c: Lô 219, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 3325/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Sợi carbon Donacarbo S-247 Carbon Fiber do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 3325/TB-TCHQ
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 20/04/2016
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/04/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản