Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo số 416/TB1-CNHP ngày 21/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thực phẩm bổ sung Juice Smile 100% thiên nhiên vị Cam (thành phần chính: nước ép cam, vitamin C bổ sung, đóng trong chai 1 lít) (mục 5 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Đầu tư LMC; Địa chỉ: số 162A, Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; Mã số thuế: 0106877418.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10066078250/A11 ngày 07/12/2015 đăng ký tại Chi cục HQ cảng Hải Phòng KV 2 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Nước cam ép cô đặc, không đông lạnh, giá trị brix lớn hơn 20, đóng gói 1 lít/chai.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nước cam ép cô đặc, không đông lạnh, giá trị brix lớn hơn 20, đóng gói 1 lít/chai.

thuộc nhóm 20.09 “Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác”, phân nhóm “- Nước cam ép”, mã số 2009.19.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ cảng Hải Phòng KV 2 - Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty cổ phần Đầu tư LMC (địa chỉ: số 162A,
Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái