Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại-Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 330/TB1-CNHP ngày 13/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Bánh bột nhào Samlip Sk Trading Co. Bánh bao nhân rau. 85g/gói x 3 gói/bịch (Mục 2).

2. Đơn vị xuất khẩu: Công ty TNHH thương mại thiết bị chiếu sáng Sơn Hải; Địa chỉ: 26/204 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng; Mã số thuế: 0200733519.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10059836464/A11 ngày 21/10/2015 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KVI- Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bánh làm từ bột nhào, đã được tạo hình (dạng bán cầu, thuộc loại bánh bao), được làm chín, có lớp vỏ bánh (màu trắng) mềm, xốp bao bọc phần nhân bánh (từ hỗn hợp rau), có thành phần chính là tinh bột, đạm, hỗn hợp rau và phụ gia, đóng gói (3 chiếc/túi).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bánh làm từ bột nhào, đã được tạo hình (dạng bán cầu, thuộc loại bánh bao), được làm chín, có lớp vỏ bánh (màu trắng) mềm, xốp bao bọc phần nhân bánh (từ hỗn hợp rau), có thành phần chính là tinh bột, đạm, hỗn hợp rau và phụ gia, đóng gói (3 chiếc/túi).

Thuộc nhóm 19.05 “Bánh mì, bánh bột nhào (pastry), bánh nướng, bánh quy và các loại bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; bánh thánh, vỏ viên nhộng dùng trong ngành dược, bánh xốp sealing wafer, bánh đa và các sản phẩm tương tự”, phân nhóm 1905.90 “- Loại khác”, mã số 1905.90.40 - - Bánh bột nhào (pastry)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV I (Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Công ty TNHH thương mại thiết bị chiếu sáng Sơn Hải (Đ/c: 26/204 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái