Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 1 tại Thông báo số 142/TB-KĐ1 ngày 22/03/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất phụ gia chống dính và tạo trơn trượt (ERUCAMIDE). Dùng trong ngành CN sản xuất hạt nhựa. Hàng mới 100%. Quy cách đóng gói 25kgs/bao (mục 1 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu;

Địa chỉ: Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam;

MST: 0700253609

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10184594675/A12 ngày 31/01/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Hà Nam - Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Erucamide, dạng hạt

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Erucamide, dạng hạt

thuộc nhóm 29.24 “Hợp chất chức carboxyamit; hợp chất chức amit của axit carbonic”, phân nhóm Amit mạch hở (kể cả carbamates mạch hở) và các dẫn xuất của chúng; muối của chúng”, phân nhóm 2924.19 “- - Loại khác”, mã số 2924.19.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Hà Nam - Cục Hải quan Hà Nam Ninh;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty Cổ Phần Nhựa Châu Âu (Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái