Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3236/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 251/TB-KĐ3 ngày 08/02/2018, công văn ngày 28/12/2017, ngày 29/01/2018 của Cục Kiểm định Hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đế bản nhôm CTCP (UV-PII), chưa nhạy, dùng trong công nghệ in (1030x800x0.3)mm (Mục 3)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV Chung Y. Địa chỉ: Số C12/31, Tổ 31 KP Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương. Mã số thuế: 3701964329.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10150382013/A41 ngày 12/07/2017 tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Tấm kim loại kích thước (1030x800x0.3)mm, làm bằng nhôm không hợp kim, một mặt đã được tạo nhám và được sơn phủ màu xanh dùng làm bản in (khuôn in), hình ảnh cần in được truyền từ computer qua thiết bị chiếu đèn laser và lưu lại trên mặt màu xanh của tấm nhôm

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tấm kim loại kích thước (1030x800x0.3)mm, làm bằng nhóm không hợp kim, một mặt đã được tạo nhám và được sơn phủ màu xanh dùng làm bản in (khuôn in), hình ảnh cần in được truyền từ computer qua thiết bị chiếu đèn laser và lưu lại trên mặt màu xanh của tấm nhôm

thuộc nhóm 37.01 “Các tm và phim để tạo ảnh ở dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, bằng vật liệu bất kỳ trừ giấy, bìa hoặc vật liệu dệt; phim in ngay dạng phẳng, có phủ lớp chất nhạy, chưa phơi sáng, đã hoặc chưa đóng gói”, mã số 3701.30.00 “- Tấm và phim loại khác, có một chiều trên 255 mm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ quản lý hàng XNK ngoài KCN (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH MTV Chung Y;
(Số C12/31, Tổ 31 KP Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TX Thuận An, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái