Thủ tục hành chính: Thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình điện đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm tra, thẩm định thiết kế công trình điện đối với công trình không sử dụng vốn ngân sách nhà nước - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS961
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm tra thiết kế công trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng