Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH H� NAM

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 646/QĐ-UBND

H� Nam, ng�y 30 th�ng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ C�NG THƯƠNG TỈNH H� NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH H� NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n ng�y 26 th�ng 11 năm 2003;

Căn cứ c�c Nghị định của Ch�nh phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh;

Căn cứ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ng�y 01 th�ng 4 năm 2014 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh ban h�nh �Quy chế phối hợp trong việc c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh tr�n địa b�n tỉnh H� Nam�;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở C�ng thương v� Gi�m đốc Sở Tư ph�p,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. C�ng bố k�m theo Quyết định n�y thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở C�ng Thương.

Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh; Gi�m đốc c�c Sở, Thủ trưởng c�c Ban, Ng�nh; Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, th�nh phố v� c�c tổ chức, c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư ph�p (Cục KSTTHC- để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, c�c PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng Th�ng tin điện tử tỉnh;
- Đ�i PTTH tỉnh H� Nam, B�o H� Nam;
- VPUB: LĐVP (4), NC, CB-TH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN