Thủ tục hành chính: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS944
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chuyên môn về xây dựng các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn về xây dựng các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan được xin ý kiến
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng các huyện, thành phố về kết quả thẩm định gửi chủ đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng