Thủ tục hành chính: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình điện được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với công trình điện được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS962
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: - 15 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình có cấp điện áp đến 35 kV
- 30 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình có cấp điện áp 110 kV
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng